Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 LISÄPYKÄLÄ: Valitus elinvoimalautakunnan päätöksestä 19.5.2020 § 66 (lisäpykälä)

ROIDno-2018-3532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Karjalainen, kunnossapitopäällikkö, antti.karjalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Yksityisteiden tienpitovelvollisuus kuuluu tiekunnalle ja yksityistien osakkaille. Kunta voi päätöksellään (YksTL 84 §) avustaa yksityisteiden tienpitoa, joka käsittää kunnossapidon ja rakentamisen, myöntämällä avustuksia päätöksiensä mukaan. Yksityisteiden ja tiekuntien avustaminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä.

Rovaniemen kaupunki on tukenut merkittävästi yksityisteiden hoitoa ja kunnossapitoa. Kunnossapitoavustuksia on maksettu vuosittain noin 550 yksityistielle. Kunnossapitoavustettavien teiden yhteispituus on noin 190 km.  Kaupungin ympärivuotisessa kunnossapidossa on vuoden 2019 lopussa noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on noin 330 km.

Yksityistielaki (560/2018) uudistettiin 1.1.2019. Uudistettu laki vastaa nykypäivän tarpeita ja kirjoitustapaa selkeytettiin. Asiakokonaisuudet on järjestetty uudelleen ja pykälät on otsikoitu.

Laki muutti kuntien tehtäviä sekä kunnan avustuskäytäntöjä. Uuden lain myötä yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Uuden lain voimaantultua kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 kokouksessa, että tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä. Voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanottiin päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020. Vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020.

Yhdyskuntatekniikan määrärahat ovat perusparantamisavustukseen 100 000,00€, kunnossapitoavustukseen 520 000,00 ja yksityisteiden valaistuksen on käytetty 30 000,00€.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on laatinut kolme (3) erillaista avustusvaihtoehtoa Rovaniemen kaupungin alueella oleville yksityisteille. Vaihtoehdoissa on otettu huomioon, että avustus on yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista. Aikaisemmin ollut kolmen vakituisen asunnon sääntö on poistettu kaikista vaihtoehdoista.

Tiekunnille myönnettävä avustussumma, avustettavaa tiekilometriä kohti, määritetään määrärahan ja avustuskelpoisten tiekilometrien perusteella. 

 

Vaihtoehto 1. Kunnossapito tai rahallinen avustus

Tiekunta saa päättää, että ottako se tiekunnan tielle Rovaniemen kaupungin kunnossapidon vai rahallisen avustuksen. Mikäli tiekunta ottaa kunnossapidon, peritään tiekunnalta avustussumman ylittävä osuus takaisin. Tiekunnan omavastuuna vähennetään 50 m/ vakituisesti asuttu kiinteistö. 

 

Vaihtoehto 2. Osittainen kunnossapito

Tiekunnalle myönnetään kunnossapitoavustuksena osan kunnossapitotöistä. Avustuksena tehtävät työt määritetään avustussumman perusteella.

 

Vaihtoehto 3. Rahallinen avustus

 Tiekunnille maksetaan kunnossapitoavustus rahallisena avustuksena. Tiekunnan omavastuuna vähennetään 50 m/ vakituisesti asuttu kiinteistö. 

 

Yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen tulee viivästymään yli 30.5.2020. Tiekuntien valmiudet toimintansa käynnistämiseen ovat keskeneräiset, toimintojen käynnistämistä hidastaa yksityistietoimitusten määrä, y-tunnusten hankinta pankkien vaatimuksesta, tiekuntien taloudellinen ja toiminnallinen valmius tiensä kunnossapidon aloittamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistie avustusmalli vaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto.

 

 

Päätös

Elinvoimalautakunnalle asiaa esitteli TIKO-tieisännöitsijä Jorma Pöllänen. Lautakunta kuuli asiassa myös kaupungininsinööri Olli Peuraniemeä ja kunnossapitopäällikkö Antti Karjalaista.

 

Toimialajohtajan muutettu ehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistieavustusmallivaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto ja että tiekuntien määrän selvittyä syksyllä 2020 laaditaan ennakkovaikutusten arviointi avustusmallista huomioiden yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.      

 

Lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen elinvoimalautakunnan päätöksestä yksityistieasiassa. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

Elinvoimalautakunta päätti, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistieavustusmallivaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto ja että tiekuntien määrän selvittyä syksyllä 2020 laaditaan ennakkovaikutusten arviointi avustusmallista huomioiden yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii elinvoimalautakuntaa poistamaan päätöksen kunta- ja hallintolain vastaisena. Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa kaupunginhallituksen yksityistieasiassa aiemmin tekemiin päätöksiin 25.2.2019 § 76 ja 18.11.2019 § 403.

Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 § 76, että:

 1. kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin;
 2. kaupungin varoja voidaan käyttää avustavien tiekuntien perustamistoimenpiteiden suorittamiseksi;
 3. tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä;
 4. voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;
 5. vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;    
 6. teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt (TekLa 30.1.2019 §5) saatetaan voimaan toistaiseksi, ja uudet yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit valmistellaan tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 1.2.2020 mennessä;
 7. kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet. 

Edellä mainitusta kaupunginhallituksen päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, ja oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä edelleen valitus hallinto-oikeudelle. Kaupunginhallitus on antanut vastauksen valitukseen päätöksellään 18.11.2019 § 403, johon oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä kritisoi sitä, että valituksen vireillä ollessa päätös on laitettu täytäntöön eikä oikaisuvaatimuksen tekijä näe sellaista syystä, jonka perusteella kaupunki voisi toimeenpanna hallintopäätökset uudella muutetulla päätöksellä. Edelleen oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että hallintoasian käsittelyssä on lähtökohtana, että päätösten kohteen kannalta myönteiset, oikeuksia perustavat ja etuja suovat hallintopäätökset ovat pysyviä, ja että päätöksen pysyvyys merkitsee, että asiaa ja siinä tehtyä päätöstä ei yleensä voi ottaa samassa elimessä asiallisesti uudelleen ratkaistavaksi. Oikaisuvaatimuksen tekijä pitää päätöstä tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaisena, koska elinvoimalautakunnan päätöksessä on oikaisuvaatimuksen mukaan käytetty toimivaltaa muussa kuin laista johtuvassa tarkoituksessa. Oikaisuvaatimusta perustellaan myös luottamuksensuojan periaatteella.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta säädetään kuntalain 143 §:ssä. Pykälän mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä 25.2.2019 § 76 valituksen hallinto-oikeudelle, jossa hän on vaatinut päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Hallinto-oikeus ei ole 12.5.2020 mennessä täytäntöönpanoa erikseen kieltänyt, vaikka vastaus täytäntöönpanokieltovaatimukseen on kaupungin puolesta annettu marraskuussa 2019 kaupunginhallituksen päätöksellä 18.11.2019 § 403. Kaupunginhallitus on päättänyt vanhojen avustussopimusten irtisanomisesta, kaupungin osallistumisesta avustaviin tiekuntien perustamistoimiin ja tiekuntien perustamisen siirtymäajasta. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt (TekLa 30.1.2019 §5) saatetaan voimaan toistaiseksi ja aloitetaan kriteerien valmistelu sekä yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen osalta sekä kunnan yleiseen toimialaan kuuluvien omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerien osalta. Kaupunginhallituksen päätöksen perusteella elinvoimalautakunta on 25.2.2020 § 20 päättänyt kriteerien jatkovalmistelusta ja pidentänyt kaupunginhallituksen hyväksymää siirtymäaikaa.

Yksityistielain (560/2018) 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityisteiden avustaminen perustuu edellytysten täyttyessä kunnan harkintaan, joten kunnalla on harkintavalta määrittää avustamisen kriteerit käytettävissä olevat määrärahat huomioiden. Kunta voi muuttaa kriteerejä uusilla päätöksillään. Vaikka oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt valituksen aikaisemmasta kaupunginhallituksen yksityistieasiassa tekemästä päätöksestä, valitus ei käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, koska kunta voi päättää uusista kriteereistä niin halutessaan.  Elinvoimalautakunta ei ole käyttänyt harkintavaltaansa väärin tai loukannut luottamuksensuojan periaatetta jatkaessaan uusien kriteerien valmistelua. Elinvoimalautakunnan päätös ei ole lainvastainen.

Elinvoimalautakunnan päätöksessä on kyse yksityistieavustusten valmistelusta, ei lopullisesta päätöksestä yksityisteiden avustamisen osalta. Siltä osin, kun oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille näkemyksiä yksityisteiden avustamisesta kunnan yleisen toimialan perusteella, yhdenvertaisuudesta sekä kiinteistöveron tarkoituksenmukaisesta käyttämisestä, oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta.  Elinvoimalautakunta on päättänyt, että yksityistieavustusmallivaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto, ja että tiekuntien määrän selvittyä syksyllä 2020 laaditaan ennakkovaikutusten arviointi avustusmallista huomioiden yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Lopullista yksityistieavustusmallia ei ole vielä päätetty. Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta jättää oikaisuvaatimuksen kuntalain 136 §:n perusteella tutkimatta siltä osin, kun oikaisuvaatimus kohdistuu valmistelussa oleviin avustuskriteereihin.

Muilta osin oikaisuvaatimus hylätään edellä lausutuilla perusteilla.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa. 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan päätöksestä 19.5.2020 § 66 on tehty valitus hallinto-oikeudelle. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää elinvoimalautakuntaa antamaan valituksen johdosta lausunnon ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat. Hallinto-oikeus on pyynnöstä jatkanut määräaikaa vastineen antamiselle 23.12.2020 saakka.

Valituksessa vaaditaan kumoamaan elinvoimalautakunnan yksityistieasiassa antama päätös 25.2.2020 § 20. Lisäksi vaaditaan kumoamaan em. päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta annettu elinvoimalautakunnan päätös 19.5.2020 § 66. Päätökset vaaditaan kumoamaan perustuslain, kuntalain, hallintolain, yhdenvertaisuuslain, yksityistielain ja oikeudenkäynnistä hallintoasiaoissa annetun lain vastaisina sekä palauttamaan päätökset uudelleen käsiteltäväksi. Edelleen vaaditaan elinvoimalautakunnan päätöksen 25.2.2020 § 20 toimeenpanon kieltämistä ja keskeyttämistä.

Elinvoimalautakunta päätti 19.5.2020 § 66 hylätä ja jättää osittain tutkimatta oikaisuvaatimuksen, jonka valituksen tekijä oli tehnyt elinvoimalautakunnan päätöksestä 25.2.2020 § 20. Elinvoimalautakunta jätti oikaisuvaatimuksen siltä osin tutkimatta, kun oikaisuvaatimus kohdistui valmistelussa oleviin avustuskriteereihin, ja muilta osin elinvoimalautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Elinvoimalautakunta on 25.2.2020 § 20 päättänyt, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistieavustusmallivaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto ja että tiekuntien määrän selvittyä syksyllä 2020 laaditaan ennakkovaikutusten arviointi avustusmallista huomioiden yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Elinvoimalautakunta ei ole 25.2.2020 § 20 päättänyt yksityisteiden avustuskriteereistä, vaan päättänyt edelleen jatkaa avustuskriteerien valmistelua ja pyytänyt yksityistieavustusmallivaihtoehdoista kylien kehittämisjaoston lausunnon. Lisäksi on päätetty, että syksyllä 2020 laaditaan tiekuntien määrän selvittyä avustusmallista ennakkovaikutusten arviointi. Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Hallinto-oikeuden tulee jättää valitus tältä osin tutkimatta. Avustuskriteerien jatkovalmistelua koskevassa päätöksessä on kyse valmistelusta, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Valituksessa väitetään, että oikaisuvaatimuksen käsittely olisi ollut kuntalain 134 §:n 2 momentin ja hallintolain 23 §:n 1 momentin vastaista. Kuntalain 134 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä ja hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Oikaisuvaatimus on toimitettu Rovaniemen kaupungille 3.3.2020 ja oikaisuvaatimus on käsitelty elinvoimalautakunnassa 19.5.2020. Elinvoimalautakunta on kokoontunut 4.2, 25.2, 28.4, 19.5, 16.6, 25,8, 29.9, 27.10 ja 24.11. Kokouksia vuonna 2020 on kymmenen, joten elinvoimalautakunta ei ole koolla aina kuukausittain. Oikaisuvaatimus on käsitelty heti seuraavan kokouksen jälkeisessä kokouksessa, joten oikaisuvaatimuksen käsittelyssä on mennyt 2 kk ja 16 päivää.

Kuntalain 134.2 §:n mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että asia on valmistelun jälkeen pyrittävä ottamaan toimielimen seuraavaan kokoukseen. Valmistelutoimien sisältö ja laajuus riippuvat luonnollisesti asiasta ja voimavaroista. (Harjula-Prättälä: Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat, s. 912)

Elinvoimalautakunta on ottanut oikaisuvaatimuksen käsittelyyn heti valmistelun jälkeen pidettävään seuraavaan kokoukseen. Oikaisuvaatimusta ei ole ehditty valmistella heti ensimmäiseen kokoukseen, joka on pidetty oikaisuvaatimuksen saapumisen jälkeen. Asia on kuitenkin viety heti seuraavaan kokoukseen, kun asian valmistelu on ehditty suorittaa, joten käsitykseni mukaan oikaisuvaatimuksen käsittely ei ole lainvastaisesti viivästynyt.

Valituksessa viitataan kaupunginhallituksen päätökseen 25.2.2019 § 76, josta valituksen tekijä on myös tehnyt valituksen hallinto-oikeudelle. Valitus on edelleen hallinto-oikeudessa käsiteltävänä. Valituksen tekijä pitää kaupunginhallituksen päätöstä 25.2.2019 § 76 lainvastaisena ja kuntalain 135 §:n vastaisesti virheellisessä järjestyksessä syntyneenä. Tältä osin todettakoon, että kaupunginhallitus on jo antanut lausunnon hallinto-oikeudelle eikä elinvoimalautakunnalla ole syytä lausua asiassa enempää. Elinvoimalautakunnan lausuntoon liitetään kaupunginhallituksen asiassa antama lausunto 18.11.2019 § 403.

Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 § 76, että:

 1. kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin;
 2. kaupungin varoja voidaan käyttää avustavien tiekuntien perustamistoimenpiteiden suorittamiseksi;
 3. tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä;
 4. voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;
 5. vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;    
 6. teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt (TekLa 30.1.2019 §5) saatetaan voimaan toistaiseksi, ja uudet yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit valmistellaan tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 1.2.2020 mennessä;
 7. kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan mm. tiekuntien perustamisen määräajasta. Elinvoimalautakunta puolestaan päätti 25.2.2020 § 20, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi.

Elinvoimalautakunnan päätöksen 25.2.2020 § 20 esittelytekstissä todetaan, että voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanottiin päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020. Edelleen esittelytekstissä todetaan, että vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusperusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020. Näin ollen kaupunginhallituksen päätös 25.2.2019 § 76 on tältä osin laitettu täytäntöön.

Elinvoimalautakunnan päätöksellä 25.2.2020 § 20 on siirretty yksityistiekuntien perustamisen määräaikaa 31.12.2020 saakka. Elinvoimalautakunta on käsitellyt yksityisteiden kunnossapitoa edelleen kokouksessaan 29.9.2020 § 126, ja päätöksen esittelytekstissä mainitaan, että elinvoimalautakunta on siirtänyt kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa yksityistiekuntien perustamisessa 31.12.2020 voimaantulevaksi.

Elinvoimalautakunnan 25.2.2020 § 20 esittelytekstissä määräajan siirtämistä on perusteltu tiekuntien perustamisen viivästymisellä. Lisäksi on todettu, että tiekuntien valmiudet toimintansa käynnistämiseen ovat olleet keskeneräiset, toimintojen käynnistämistä on hidastanut yksityistietoimitusten määrä, y-tunnusten hankinta pankkien vaatimuksesta sekä tiekuntien taloudellinen ja toiminnallinen valmius tiensä kunnossapidon aloittamiseksi.

Tiekuntien perustaminen on viivästynyt eikä elinvoimalautakunta ole saanut valmiiksi uusia yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerejä kaupunginhallituksen asettamassa määräajassa 1.2.2020. Kaupunginhallitus päätti määräajasta kokouksessaan 25.2.2019 § 76, päätöksen kohta nro 6.

Valmistelun ollessa edelleen kesken, elinvoimalautakunta on päättänyt kokouksessaan 29.9.2020 § 126 tavasta, jolla yksityisteiden kunnossapito toteutetaan 15.5.2021 asti. Käytännössä on ratkaistu yksityisteiden kunnossapidon toteuttamistapa talvikaudelle 2020 - 2021.

Yksityisteiden avustuskriteerien valmistelua on jatkettu elinvoimalautakunnan kokouksessa 27.10.2020 § 142. Päätöksen esittelytekstissä mainitaan seuraavaa:

Tiekuntien perustamisajan päätyttyä 31.12.2020 yksityistieavustuksien hakeminen kunnossapitokaudelle 1.7.2021- 30.6.2022 voidaan aloittaa. Avustuksien myöntämistä varten tulee olla laadittuna yksityistieavustusten myöntämisperusteet. Myöntämisperusteiden laatimisen pohjaksi elinvoimalautakunta määrittää yksityisteiden avustuskäytännöt, jotka sisältävät avustusmuodot (avustus kunnossapitona, rahallinen avustus, korjaus- ja perusparannusavustukset) sekä avustuksien ehdot ja aikataulut. 

Yksityisteiden avustuskäytännöt on esitetty liitteessä 1.

Elinvoimalautakunta päätti 27.10.2020 § 142, että yksityistieavustuksien myöntämisperusteet laaditaan liitteessä 1 esitettyjen avustuskäytäntöjen mukaisesti, ja että elinvoimalautakunta päättää yksityisteiden avustuksien myöntämisperusteista myöhemmin ja ennen päätöstä asiasta pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto.

Elinvoimalautakunnan päätöksenteko osoittaa, että yksityisteiden avustuskriteerit ovat edelleen valmistelussa ja yksityisteiden kunnossapidosta on päätetty väliaikaisesti, jotta uudet kriteerit ehditään hyväksyä ja tiekunnat ehtivät tehdä perustamistoimenpiteensä 31.12.2020 mennessä.

Valituksenalaisessa päätöksessä on pääasiassa kyse valmistelusta, joten valitus tulee jättää tältä osin tutkimatta. Muilta osin valitus tulee hylätä.

Lisäksi kaupunki viittaa siihen, mitä se on erikseen oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä lausunut. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausuntona edellä olevan hallintolakimiehen lausunnon. Elinvoimalautakunta pyytää hallinto-oikeutta jättämään valituksen tutkimatta siltä osin, kun se kohdistuu valmistelussa oleviin avustuskriteereihin ja muilta osin hylkäämään valituksen sekä hylkäämään täytäntöönpanokieltovaatimuksen lausunnossa esitetyillä perusteilla. 

Elinvoimalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa.

Päätös

Elinvoimalautakunta käsitteli tämän asian pykälän 163 jälkeen.

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa. 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.