Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle elinvoimalautakunnan 29.9.2020 § 131 päätöksestä tehtyyn valitukseen

ROIDno-2020-2686

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee suunnittelutarveratkaisupäätöstä omistamalleen kiinteistölle (0,4 ha). Tilasta on tarkoitus erottaa 0,17 hehtarin määräala, johon maanomistaja rakennuttaa 80 k-m²:n omakotitalon ja 25 k-m²:n talousrakennuksen. Kiinteistö sijaitsee Tarsankankaan alueella Katajakujalla. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa, mutta suunniteltu rakennuspaikka sijoittuu Saarenkylän ja Vitikanpään asemakaava-alueiden läheisyyteen. Alueella on valmiina kunnallistekniikka.

Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:

- 698-409-5-5
- 698-409-5-2
- 698-409-5-1
- 698-409-5-3
- 698-409-115-22

Kaavoitus ei puolla anotun suunnittelutarveratkaisun myöntämistä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa huomioitava, ettei rakennuspaikalla ole tulvan vaaraa. Rakennuspaikka sijoittuu tulvauhanalaiselle alueelle ja 55-60 db:n lentomeluvyöhykkeelle. 

Alueelle suoritetun emätilaselvityksen mukaan rakennuspaikka ja sen viereiset tilat ovat muodostuneet samasta tilasta. Mikäli tilasta 5:4 lohkotaan määräala rakennushanketta varten, maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta myös muille viereisille tiloille tulisi myöntää uusi rakennuspaikka. Tämä voisi johtaa suunnittelemattomaan omakotiasutuksen lisääntymiseen alueella. Huomioitavaa on myös se, että rakennuspaikan läheisyyteen on haettu suunnittelutarveratkaisua vuonna 2017 omakotitalon rakentamista varten. Lupaa ei ole tuolloin myönnetty alueen tulvaherkkyyden vuoksi. Jos haettuun suunnittelutarveratkaisuun tehdään myönteinen päätös, samanlainen rakentaminen olisi myönnettävä myös muille vastaaville kiinteistöille.

Ottaen huomioon tulva- ja melukysymykset sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus, rakennushanketta ei tule ratkaista suunnittelutarveratkaisulla. Alueen soveltuvuus asuinrakentamisen lisäämiselle tulisi tutkia oikeusvaikutteisella kaavalla. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään laajemmin rakentamisen edellytykset sekä vaikutukset ja osallisten kuuleminen on laajempaa kuin suunnittelutarveratkaisun valmistelussa. Rakennushankkeen toteuttaminen suunnittelutarveratkaisulla rajoittaisi alueen kaavallista suunnittelua ja alueiden käytön muuta järjestämistä.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Ella Joona
016 322 6025, 050 567 4096
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää:

 1. Kiinteistölle 698-409-5-4 ei myönnetä haettua suunnittelutarveratkaisua. Alueen soveltuvuus lisärakentamiselle tulisi tutkia oikeusvaikutteisella kaavalla, jossa huomioidaan laajemmin tulva- ja melukysymykset sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus.
  Kielteisestä suunnittelutarveratkaisusta peritään hakijalta 400 euroa.
 2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 1.10.2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Lauri Ylipaavalniemi ehdotti Heikki Porasen kannattamana, että elinvoimalautakunta päättää myöntää kiinteistölle 698-409-5-4 haetun suunnittelutarveratkaisun, koska alueella on pitkäaikaista asutusta ja rakennuslupa määrittelee rakennuskorkeuden. Perusoikeuksien näkökulmasta ei ole syytä estää suunnittelutarveratkaisun hyväksymistä. Elinvoimalautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja lautakunta antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 1.10.2020.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka ovat toimialajohtajan pohjaehdotuksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Lauri Ylipaavalniemen ehdotuksen kannalla äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa-ääntä ja kahdeksan (8) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Lauri Ylipaavalniemen ehdotus on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Kaupunginhallituksen edustaja Hannu Ovaskainen poistui kokouksesta klo 16.39 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Toimialajohtaja Jukka Kujala, jäsenet Mikko Lempiäinen ja Jaakko Portti ilmoittivat asiasta eriävän mielipiteen.

Toimialajohtaja Jukka Kujala poistui kokouksesta klo 16.41 tämän asian päätöksenteon jälkeen. Elinvoimalautakunnan esittelijänä toimii tästä eteenpäin varaesittelijä, kaupungininsinööri Jukka Ylinampa.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 27%

  Mikko Lempiäinen, Jaakko Portti, Anna-Maria Alaluusua

 • Ei 8 kpl 73%

  Kaisu Huhtalo, Minna Muukkonen, Anu Yrjänheikki, Heikki Poranen, Petteri Pohja, Aarne Jänkälä, Lauri Ylipaavalniemi, Miia Merkku

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija haki suunnittelutarveratkaisupäätöstä omistamalleen kiinteistölle 698-409-5-4, pinta-ala 0,4 hehtaaria. Tilasta on tarkoitus erottaa 0,17 hehtaarin määräala, johon maanomistaja rakennuttaa 80 k-m²:n omakotitalon ja 25 k-m²:n talousrakennuksen. Kiinteistö sijaitsee Tarsankankaan alueella Katajakujalla. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa, suunniteltu rakennuspaikka sijoittuu Saarenkylän ja Vitikanpään asemakaava-alueiden läheisyyteen. Alueella on valmiina kunnallistekniikka. Alueelle on rakennettu yhteensä 9 asuinrakennusta, pääosin 1980-1990-luvuilla. Viimeisin on valmistunut 26 vuotta sitten vuonna 1994.

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta on 29.9.2020 § 131 äänestyksen jälkeen tehnyt tilaa 698-409-5-4 koskevan myönteisen suunnittelutarveratkaisun päätöksen. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 1.10.2020.

Elinvoimalautakunta teki äänestyksen jälkeen äänin 3 -8 esittelijän esityksestä poikkeavan päätöksen myöntää suunnittelutarveratkaisu tilalle 698-409-5-4. Päätökseen jättivät eriävän mielipiteen esittelijä ja kaksi lautakunnan jäsentä.

Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisesti arvioitava rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella ja 116 §:n rakennuspaikkaa koskevia vaatimuksia.

Rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2 000 neliömetriä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta.

Rakennuspaikka sijoittuu tulvauhanalaiselle alueelle ja 55-60 dB:n lentomeluvyöhykkeelle.

Rovaniemellä Kemijoen vesistöalueella alimmat kastuvat rakenteet tulee rakentaa +0,50 metriä 1/100 vuodessa toistuvan tulvakorkeuden yläpuolella N2000-korkeusjärjestelmässä. Kyseisellä rakennuspaikalla se tarkoittaa korkeutta +79,20. Maanpinnan korkeus rakennuspaikalla on +77,00.

Melutason raja- ja ohjearvoissa kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä noudatetaan valtioneuvoston päätöstä 993/1992. Asumiseen käytettävien alueiden päiväohjearvo äänitasolle on 55 dB. Rakennuspaikka sijaitsee Finavian lentomeluennusteen 55 -60 dB lentomeluvyöhykkeellä.

Alueelle suoritetun emätilaselvityksen mukaan rakennuspaikka ja sen viereiset tilat ovat muodostuneet samasta tilasta. Mikäli tilasta RN:o 5:4 lohkotaan määräala rakennushanketta varten, maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta myös muille viereisille tiloille tulisi myöntää uusi rakennuspaikka. Tämä voisi johtaa suunnittelemattomaan omakotiasutuksen lisääntymiseen alueelle, jossa ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Huomioitavaa on myös se, että rakennuspaikan läheisyyteen on haettu suunnittelutarveratkaisua vuonna 2017 omakotitalon rakentamista varten. Lupaa ei ole tuolloin myönnetty alueen tulvaherkkyyden vuoksi.

Ottaen huomioon tulvauhka ja lentomelu sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus, rakennushanketta ei tule ratkaista suunnittelutarveratkaisulla. Alueen soveltuvuus asuinrakentamisen lisäämiselle tulisi tutkia asemakaavalla. Asemakaavoituksen yhteydessä laadittavilla selvityksillä ja ratkaisuilla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennushankkeen toteuttaminen suunnittelutarveratkaisulla aiheuttaa haittaa asemakaavoitukselle.

Elinvoimalautakunnan äänestyspäätöksen perusteluissa on todettu, että koska alueella on pitkäaikaista asutusta ja rakennuslupa määrittelee rakennuskorkeuden. Perusoikeuksien näkökulmasta ei ole syytä estää suunnittelutarveratkaisun hyväksymistä.

Päätöstä ei ole perusteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin perustein. Päätöksessä ei ole myöskään esitetty, miten maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu tehdyssä lupapäätöksessä.

Edellä lausutuilla perusteilla tilan 698-409-5-4 suunnittelutarveratkaisun hyväksymistä koskeva Rovaniemen elinvoimalautakunnan päätös on lainvastainen. Tämän vuoksi päätös on kumottava.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää tehdä liitteenä olevan valituksen Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan 29.9.2020 § 131 tekemästä päätöksestä. Rovaniemen kaupunki vaatii, että elinvoimalautakunnan 29.9.2020 § 131 tekemä päätös suunnittelutarveratkaisusta koskien rakentamista määräalalle tilasta 698-409-5-4 kumotaan liitteessä olevilla perusteilla.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää panna päätöksen täytäntöön heti.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen asialistalla olevat asiat 368 ja 369 käsitellään asiakohdan 350 käsittelyn jälkeen klo 10.45.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä. 

Kaupunginhallitus piti tauon klo 11.07-12.00.

Johanna Ojala-Niemelä saapui kokoukseen klo 12.00.

Hannu Ovaskainen esitti Juhani Juuruspolven, Kalervo Björkbackan ja Matti Henttusen kannattamana, että kaupunginhallitus ei tee valitusta elinvoimalautakunnan suunnittelutarveratkaisupäätöksestä 29.9.2020 § 131 koskien rakentamista määralalle tilasta 698-409-5-4.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat EI. 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) JAA -ääntä ja seitsemän (7) EI -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Ovaskaisen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginjohtaja pyysi merktitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 36%

  Maria-Riitta Mällinen, Harri Rapo, Sanna Karhu, Liisa Ansala

 • Ei 7 kpl 64%

  Matti Henttunen, Sanna Luoma, Kalervo Björkbacka, Maarit Simoska, Hannu Ovaskainen, Juhani Juuruspolvi, Esko-Juhani Tennilä

Valmistelija

 • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakuntaa antamaan lausunnon Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry:n valitukseen elinvoimalautakunnan päätöksestä 29.9.2020 § 131. Muutoksenhakuaika päätökseen loppui 2.11.2020. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähetteessä pyytämät asiakirjat ja selvitykset toimitetaan hallinto-oikeuteen elinvoimalautakunnan päätöksen jälkeen. Lisäaikaa lausunnon ja liitteiden palauttamiseen on saatu 31.12.2020 asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää lausuntonaan jättää asian Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.