Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Luettelo määräaikaisessa tonttihaussa olevista tonteista sekä tontinhakijoista

ROIDno-2020-3795

Valmistelija

  • Teija Hautaniemi, kiinteistövalmistelija, teija.hautaniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Oheismateriaalina on luettelo tontinhakijoista (ei julkinen; julkisuuslaki 24 §, kohta 23 ja 32).

Rovaniemen kaupunki kuulutti haettavaksi Määräaikaisessa tonttihaussa asuntotontteja ajalla 2. - 13.11.2020.

Tällä kertaa Vennivaarassa oli haettavana tontteja yhteensä 68 kpl. Tontteihin lähetettin yhteensä 52 tonttihakemusta.

Suosituimmat tontit olivat:

  • 10-10289-4,  yhteensä 21 hakemusta
  • 10-10289-5,  yhteensä 20 hakemusta
  • 10-10289-6,  yhteensä 13 hakemusta
  • 10-10291-4,  yhteensä 13 hakemusta
     

Valmistelujen perusteella esitetään tontteja yhteensä 27 hakijalle. 20 hakijalle kaupunki ei pystynyt osoittamaan hakutoiveiden mukaista tonttia.

Tontinhakulomakkeessa kysytään hakijalta mm. nykyistä asumismuotoa, asuinneliöitä/asumisväljyyttä, ajankohtaa milloin on muuttanut nykyiseen asuntoon sekä perheen kokoa, joiden perusteella on tarkasteltu hakijan tonttitarvetta. Lomakkeessa tiedustellaan myös rakennushankkeen aloittamisen ajankohtaa sekä myös sitä onko kaupunki luovuttanut aikaisemmin hakijalle tai puolisolle tonttia. Hakemusten valmistelussa ja esityksissä on pääkriteereinä käytetty tietoa onko hakija saanut aikaisemmin kaupungilta tonttia, hakijan/perheen asumisväljyyttä sekä perhekokoa. 

Tontit, yhteensä 41 kpl, joihin ei tullut hakemuksia tai jotka hakemusten käsittelyn jälkeen jäivät vapaiksi, siirretään jatkuvaan tonttihakuun torstaina 17.12.2020 alkaen.

Niille tontinhakijoille, joille kaupunki ei pystynyt tällä hakukierroksella osoittamaan hakutoiveiden mukaista tonttia, tullaan sähköpostitse tiedottamaan vapaiksi jääneistä tonteista ja niiden asettamisesta jatkuvaan tonttihakuun.

 

Lisätiedot: kaupungingeodeetti Pertti Onkalo
                 puh. 040 522 9184
                 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että määräaikaisessa tonttihaussa vapaaksi jääneet tontit siirretään jatkuvaan tonttihakuun 17.12.2020 alkaen. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Pertti Onkalo, Outi Martikainen ja Teija Hautaniemi     Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeella tontinhakijoille (ilman liitteitä)

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Käsitellyt asiat