Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Napapiirin kehittämisrahan käyttö vuonnan 2021

ROIDno-2018-2754

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 9.5.2011 (§ 150) kokouksessaan muuttaa Napapiirin alueen kehittämisopimusjärjestelmää niin, että 24.5.1984 käyttöön otetusta Napapiirin alueen kehittämissopimusjärjestelmästä (24.5.1984) luovuttiin ja siirryttiin normaaliin maanvuokrajärjestelmään. Napapiirin alueelle kohdistuva kehittämisrahoitus ohjataan jatkossa sopimusohjausjärjestelmän mukaisesti elinkeinojaoston ja Rovaniemen Kehitys Oy:n välisellä palvelusopimuksella. 

Kaupunginhallituksen päätöksen peruste seuraava:

Rovaniemen kaupungin matkailustrategian mukaan Napapiirin alue on maankäytöllisesti tärkeimpiä alueita Rovaniemellä. On siten perusteltua lausua, että maa-alueiden hallinnan ja alueen kehittämisen uudelleen järjestely ei saisi aiheuttaa Napapiirin alueelle suuntautuneen kehittämispanoksen vähenemistä

Kaupunginhallituksen päätös on liitteenä.

Konsernijaoston 19.12.2017 (§ 36) hyväksymässä Rovaniemen Kehityksen tulossopimuksessa vuodelle 2018 on kirjattu Napapiirin alueen kehittämisestä seuraavasti:

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 9.5.2011/§150, että Napapiirin alueelle kohdistuva kehittämisrahoitus ohjataan elinkeinojaoston ja Rovaniemen Kehitys Oy:n välisellä palvelusopimuksella. Vuosittainen kehittämisrahan suuruus perustuu maanvuokrasta saatuihin tuloihin ja on ollut vuositasolla n. 60 – 70 000 euroa. Kehittämisraha ei sisälly tähän sopimukseen, vaan kehittämisrahan myöntää erikseen Rovaniemen tekninen toimiala maanvuokratulojen perusteella.

Napapiirin alueelle kohdistuvan kehittämisrahan avulla kunnostetaan alueen yleisiä kaupungille kuuluvia alueita sekä panostetaan alueen visuaaliseen ilmeeseen, turvallisuuteen ja alueilla vierailevien opastukseen. 

Rovaniemen Kehitys Oy toimii yhteistyössä Napapiirinmaan osuuskunnan kanssa ja kehittää yrittäjien välistä yhteistyötä.

Rovaniemen kaupunki on laskuttanut vuoden 2018 kehittämisrahan (130 000 euroa) Rovaniemen kaupungin tekniseltä toimialalta aiemman toimintatavan mukaisesti. Maanvuokratulot kirjataan kuitenkin kokonaisuudessaan yhdelle tulotilille ja näitä tuloja ei kohdenneta eri toimialoille. Napapiirin kehittämisrahaa ei ole budjetoitu teknisen toimialan tai kaupunginhallituksen määrärahoihin.

Napapiiri ja Joulupukin Pajakylä ovat Rovaniemen merkittävin ympärivuotinen käyntikohde. Napapiirin alue on laajentunut viime vuosien aikana ja alueelle on tullut merkittävä määrä uutta majoituskapasiteettia. Majoituskapasiteetin kasvaessa myös matkailuviipymä kasvaa ja asiakkaat tarvitsevat uusia palveluja alueelle. Napapiiriä markkinoidaan joulun sadulla ja asiakaslupauksen täyttäminen vaatii erityistä huolenpitoa koskien alueen yleisilmettä, siisteyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se tarkentaa 9.5.2011 (§ 150) tehtyä päätösta koskien Napapiirin alueen kehittämissopimusjärjestelmän muuttamista siten, että uudessa päätöksessä määritellään vuosittainen kehittämismääräraha käyttösuunnitelman pohjalta. Suunnitelma valmistellaan kuullen Joulupukin Pajakylän osuuskunnan näkemyksiä kehittämistarpeista. Kehittämisrahan kohdentaminen sisällöllisesti säilyy entisellään. Määräraha myönnetään vuosittain elinkeinorahoituksesta joko Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta tai suoraan kaupungin toteuttamana hanketoimintana.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto 4.9.2018 § 52 esittää kaupunginhallitukselle, että se tarkentaa 9.5.2011 (§ 150) tehtyä päätösta koskien Napapiirin alueen kehittämissopimusjärjestelmän muuttamista siten, että uudessa päätöksessä määritellään vuosittainen kehittämismääräraha käyttösuunnitelman pohjalta. Suunnitelma valmistellaan kuullen Joulupukin Pajakylän osuuskunnan näkemyksiä kehittämistarpeista. Kehittämisrahan kohdentaminen sisällöllisesti säilyy entisellään. Määräraha myönnetään vuosittain elinkeinorahoituksesta joko Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta tai suoraan kaupungin toteuttamana hanketoimintana.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Matti Henttunen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää Rovaniemen Kehitys Oy:n hallitukselle tasevarojen käyttöä kuluvan vuoden lopulla yleisten alueiden kehittämiskohteiden toteuttamiseen Napapiirin kehittämisrahan luonteisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Matti Henttunen

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 24.9.2018 pidetyssä kokouksessaan (§ 357) Napapiirin alueen kehittämissopimusjärjestelmän muuttamisesta siten, että uudessa päätöksessä määritellään vuosittainen kehittämismääräraha käyttösuunnitelman pohjalta. Suunnitelma valmistellaan kuullen Joulupukin Pajakylän osuuskunnan näkemyksiä kehittämistarpeista. Kehittämisrahan kohdentaminen sisällöllisesti säilyy entisellään. Määräraha myönnetään vuosittain elinvoimapalvelujen resurssien puitteissa. Rovaniemen kaupungin konsernijaosto päätti kokouksessaan 12.12.2019 (§ 65) myöntää Napapiirin kehittämisrahaa 115 000 euroa vuodelle 2020 seuraaviin toimenpiteisiin:

- opastekylttien uusiminen 50 000 euroa

- Joulupukin Pajakylän kehittämishankkeen omarahoitus 14 000 euroa

- langattoman verkon ja kameran livestreemauksen ylläpito 16 000 euroa

- kesäkalusteet, kesäkukat ja niiden hoito 25 000 euroa

- korjaustyöt 10 000 euroa

Toimenpiteiden toteutuksessa suurin muutos suunnitelmiin oli opastekylttien uusimisen siirtyminen, minkä sijaan kehittämisrahaa on kohdennettu enemmän kunnostustöihin erityisesti valaistuksen osalta.

Vuoden 2021 kehittämistoimenpiteistä on käyty neuvottelut Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen ja Joulupukin Pajakylän osuuskunnan kanssa sekä laadittiin toimenpiteille kustannusarvio.  Vuoden 2021 kehittämisraha säilyy Rovaniemen kaupunginhallituksen 18.5.2020 (§ 216) hyväksymän Rovaniemen jälleenrakennussuunnitelman mukaisesti 115 000 euron suuruisena ja rahoitusta varataan seuraaviin toimenpiteisiin:

 

  • Joulupukin Pajakylän kehittämishankkeen omarahoitusosuus 11 000 euroa
  • langattoman verkon ja kameran liveseurannan ylläpito yht. 16 000 euoroa
  • kesäkalusteet, kesäkukat, kesän hoitotoimenpiteet yht. 25 000 euroa
  • opastekylttien kunnostus ja valaistus yht. 25 000 euroa
  • kunnostustyöt yht. 38 000 euroa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää myöntää elinvoimapalvelujen rahoitusraamista 115 000 euroa käytettäväksi Napapiirin kehittämisrahana edellä ehdotettuihin toimenpiteisiin vuonna 2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Joulupukin Pajakylän osuuskunta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Käsitellyt asiat