Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Nuorten kesätyöt vuodelle 2021

ROIDno-2020-3876

Valmistelija

  • Sanna Mäensivu, työllisyysasioiden erityisasiantuntija, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut tukevat nuorten kesätyöllistämistä vuosittain. Kesätyöllistämisen ehdot täyttävä nuori voi työllistyä kaupungin yksikköön tai hyödyntää kesätyösetelin työllistymisensä tueksi. 

Nuorten kesätyöt vuonna 2020

Koronapandemia vaikutti merkittävästi vuoden 2020 kesätyöllistämiseen ja työllistyneiden nuorten määrä ja kustannukset jäivät aiempaa vuosia vähäisemmäksi.

Vuonna 2020 kaupungin nuorten kesätyöt oli suunnattu vuosina 2003-2004 syntyneille nuorille. Kevään aikana järjestettiin koronapandemiasta johtuen kaksi jälkihakua ja hakukelpoisuus laajennettiin koskemaan myös vuonna 2002 syntyneitä nuoria. Näin ollen vuonna 2020 nuorten kesätyöllistäminen toteutettiin vuosina 2002-2004 syntyneille nuorille. 

Koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen monet kesätyöpaikat kaupungin yksiköissä peruttiin. Kesän aikana kaupungin yksiköihin työllistettiin 18 nuorta kahden viikon työllistämisjaksoihin.  

Kesätyöseteliä haki kaiken kaikkiaan  1124 nuorta. Kesätyöseteleitä palautui kaupungille  538, joista 533 laitettiin tukikelpoisena maksatukseen.Kesätyösetelin arvo oli 300 € ja tuen maksaminen edellytti, että nuori oli tehnyt vähintään 10 työpäivää, yhteensä vähintään 60 tuntia. Työsuhteessa noudatettiin työnantajan alan työehtosopimusta tai Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman mukaista palkkausta. Kuusitoista kesätyöseteliä käytettiin nuoren omassa 4H-yrityksessä ja yksi kevytyrittäjänä.

 Vuoden 2020 kustannukset koostuivat kaupungin yksiköihin työllistetystä 18 nuoresta ja 533 maksetusta kesätyösetelistä, yhteensä noin 166 168,34 euroa. Kaupungin kesätyötukea sai yhteensä 551 nuorta.

 

Nuorten kesätyöt vuonna 2021

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu määrärahoja 314 000€ (TA 2021).

Vuoden 2021 nuorten kesätyöllistäminen esitetään toteutettavaksi seuraavalla tavalla ja liitteessä 1 kuvattujen ohjeistusten mukaisesti. Kesätyötuen muodot vuonna 2021 ovat seuraavat:

  1. Kesätyö kaupungin yksikössä

  2. Kesätyöseteli

Nuori voi saada vain yhden tukimuodon kesän aikana ja nuori voi käyttää  kesätyösetelin vain yhden kerran kesän aikana.

Kesätyö kaupungin yksikössä

Vuoden 2021 nuorten kesätyö suunnataan vuosina 2003-2005 syntyneille koululaisille, opiskelijoille ja opiskelunsa aloittaville nuorille. Ikäluokkiin kuuluu arviolta 1400 nuorta. Kesätyötukea myönnetään kaikille kaupungin nuorten kesätyötä tai kesätyöseteliä varsinaisen hakuajan puitteissa hakeneille ja kesätyötuen ehdot täyttäville nuorille.

Kaupungin yksiköihin työllistetään vuonna 2021 enintään 90 nuorta. Kaupungin yksiköissä työskentelevän palkka on 760€ / 1 kk / 6 tuntia päivässä ja työllistämisjakso on 1 kuukausi. Kaupungin yksiköiden kesätöihin valittavat arvotaan, lisäksi 1-3 nuorta valitaan työllistettäväksi kesätyökilpailun kautta.

Kesätyökilpailu

Rovaniemen kaupunki, Ohjaamo ja nuorisopalvelut kokeilivat Unelmien kesäduuni -kesätyökilpailua vuonna 2018 ja käytäntöä jatketaan vuonna 2021. Kilpailussa nuoret saavat suunnitella, millaista työtä kaupunki voisi tarjota kesällä. Toimintaan käytetään kesätyöpalkkaamiseen varattuja määrärahoja. Nuoret voivat osallistua kilpailuun yksin tai enintään kolmen hengen ryhmissä. Nuoret ehdottavat itselleen sopivaa kesätyötä ja kuvaavat sitä tekstinä, videona tai näiden yhdistelminä. Kuvauksesta on käytävä ilmi työn hyöty työnantajalle, ammattinimike, työn sisältö sekä perustelu, miksi työ sopii idean esittäjälle. Kilpailun voittajan valitsee kaupungin eri toimialoista ja nuorisovaltuustosta koostuva raati. Edellytyksenä on, että nuoren idea sopii johonkin kaupungin toiminnon alle siten, että työntekijälle voidaan nimetä sopiva esimies. Kilpailun tuloksena voittaja/voittajat pääsevät suunnittelemaansa kesätyöpaikkaan.

Kesätyöseteli 

Kesätyösetelin arvo on 300 €. Työsuhde kestää vähintään 10 työpäivää, jonka aikana työtä on tehtävä vähintään 60 tuntia. Työnantajalla pitää olla voimassa oleva Y-tunnus. Kesätyöseteli myönnetään kaikille sitä varsinaisen hakuajan tai jälkihaun puitteissa hakeneille kesätyöehdot täyttäville nuorille sekä niille, jotka ovat hakeneet kesätyötä kaupungin yksiköistä, mutta eivät ole tulleet valituksi. Kesätyöseteli on henkilökohtainen, sitä ei voi kopioida tai luovuttaa toiselle henkilölle ja nuorta kohden myönnetään yksi kesätyöseteli. 

Kesäyrittäjyys

Rovaniemen kaupunki mahdollistaa kesätyösetelin käyttämisen kesäyrittäjänä toimimiseen. Nuori voi työllistää itsensä 4H-yrittäjänä, laskutuspalvelun kautta (kevytyrittäjä) tai oman yrityksen kautta. Tuki maksetaan nuorelle avustuksena mikäli liitteessä 1 kuvatut avustuksen ehdot täyttyvät. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää toteuttaa nuorten kesätyöt vuonna 2021 edellä kuvatulla tavalla ja liitteessä 1 kuvatun ohjeistuksen mukaisesti.

 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sanna Mäensivu

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Käsitellyt asiat