Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Ranta-asemakaavan laatiminen Viiksjärven ranta-alueelle / tilat 698-401-40-141 ja 698-401-40-59

ROIDno-2019-2947

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 26.11.2019:

Tilojen 698-401-40-59, -40-113 ja -40-141 maanomistajat ovat hakeneet uudelleen ranta-asemakaavan laatimista Viiksjärven ranta-alueelle. Alueelle on aiemmin laadittu kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä  ranta-asemakaava, jonka päätöksen korkein hallinto-oikeus kumosi 9.11.2016 osittain puutteellisten selvitysten vuoksi. Aiemassa ranta-asemakaavassa hakijoiden tavoitteena oli saada alueelle sekä matkailu- ja loma-asuntorakentamista. Nyt alueelle haettavassa ranta-asemakaavassa hakijoiden tavoitteena on saada alueelle pelkästään loma-asuntorakentamista.

Maanomistajat ovat tilanneet ranta-asemakaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen kaavan laatijaksi sekä sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys.

Konsullti on toimittanut kaupungille hakemuksen valtakirjoineen sekä alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksen. Ranta-asemakaavan pohjakartta tulee laatia kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy vt. kaupungingeodeetti.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että tilojen 698-401-40-59, -40-113 ja -40-141 Viiksijärvi alueella ranta-asemakaavan laatimista ryhdytään tutkimaan. Ranta-asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavasta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnitelija TH 30.11.2020:

Viiksjärven ranta-asemakaava on saatettu vireille pitämällä kaavapäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.2.-24.2.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 10.2.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä ranta-alueen maanomistajille. Mielipiteitä nähtävilläolon aikana saapui 8 kappaletta. Hakijat ovat lokakuun ja marraskuun aikana ilmoittaneet kirjallisesti peruuttavansa Viiksjärven alueelle laadittavan ranta-asemakaavan.

Kaavoitus esittää elinvoimalautakunnalle, että hakijoiden ilmoitus alueelle laadittavan ranta-asemakaavoituksen peruuttamisesta hyväksytään.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää keskeyttää Viiksjärven alueelle laadittavan ranta-asemakaavan laadinnan hakijoiden peruuttamisilmoituksen perusteella. Ranta-asemakaavan peruuttamisesta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 500€ ja vireilletulon kuulutuskustannus 300€. Ranta-asemakaavan peruuttamisesta päättää hallinto- ja johtosäännön mukaisesti elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus ja päätös tiedoksi hakijoille.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Käsitellyt asiat