Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Viranhaltijoiden ja toimielimen päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • kylien kehittämisjaosto 11.11.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 19.11.2020

 

Kaavoituspäällikkö

Poikkeamispäätökset 27.11.2020 § 25 ja 26

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat 16.11. - 3.12.2020: 

Kaivuluvat lupanrot: 288-300

Sijoitusluvat lupanrot: 205-207

Yleisten alueiden käyttöluvat nrot: 104,106-109

 

Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 99 Tonttijaon muutos 16. kaupunginosa kortteli 6286, 24.11.2020
§ 103 Tonttijaon muutos 2. kaupunginosan kortteli 68, 09.12.2020

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 45 Rovaniemen kaupungin metsäpalveluiden kilpailuttamisen asiakirjojen laadinta, 04.12.2020
Muu päätös:
§ 44 Maa-aineksen myynti Taka-Iisinkivaara, 26.11.2020

Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 132 Tien nimeäminen Misissä / Kulmakuja, 27.11.2020

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Hankeasiantuntijan sijaisuuden (vakanssinumero 54980023) täyttölupa, 26.11.2020

Palvelualuepäällikkö Tekninen palvelukeskus
§ 1 Toimitusinsinöörin viran täyttö (vakanssinumero 33440003), 09.12.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 203 Eduro-säätiö sr, kuntalisäpäätös 15/2020, 26.11.2020
§ 204 Suomen Punainen Risti Kontti-ketju, kuntalisäpäätös 16/2020, 26.11.2020
§ 205 Jousiammunnan EM-kisat Rovaniemiellä vuonna 2022, 26.11.2020
§ 207 Päätös kaupungin osallistumisesta Momentum hankkeen rahoitukseen, 09.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja jaoston pöytäkirja ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös on kuulutettu nähtäville erikseen. Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 16.12. - 7.1.2021 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi elinvoimalautakunta yksimielisesti merkitsi tiedoksi ja päätti, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksiin 11.12.2020 § 27 ja 28. Ko. poikkeamispäätökset on kuulutettu nähtäville erikseen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat