Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje

ROIDno-2019-481

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2019 § 409 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat Rovaniemen kaupungin hallintosäännön ohella vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevänä ohjeena, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja vastuuhenkilöitä. Täytäntöönpano-ohjetta on noudatettava myös konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.

Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta sekä päätösten perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka. Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus toteutuvat poikkeuksetta.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteessä olevan vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallinto- ja talouspäällikkö Rauni Jokelaista.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat