Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Yhdyskuntatekniikan työohjelman vahvistaminen vuodelle 2021

ROIDno-2020-3853

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, rakennuspäällikkö, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Esitys yhdyskuntatekniikan työohjelmaksi vuodelle 2021 on laadittu kaupunginvaltuuston vuodelle 2021 hyväksymän talousarvion puitteisiin.

- Katujen peruskorjaukseen ja katuvaloihin 2 300 000 €

- Ruokasenkadun silta 1 600 000 €

- Katujen päällystäminen 500 000 €

- Liikenne- ja yleisten alueiden suunnittelu 300 000 €

- Ounasrinteentien peruskorjaus 1 000 000 €

- Heposuontie 840 000 €

- Jääskeläisen kaava-alue 750 000 €

- Kaukonlammen kaava-alue 630 000 €

- Mustikkaharjun kaava-alue 280 000 €

- Ympäristö- ja puistorakentaminen 600 000 €

- Kaavat ja selvitykset 200 000 €

Työohjelmaluonnoksessa on esitetty toteutettavaksi seuraavaa:

Uutta omakotialueen kunnallistekniikkaa rakennetaan Kaukonlammen kaava-alueelle Nivavaaraan, Mustikkaharjun kaava-alueelle Ounasrinteelle sekä teollisuustonteille Jääskeläisen kaava-alueelle. Ruokasenkadulle rakennetaan uusi silta valtatien 4 yli, mikäli siltahankkeelle saadaan valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointiohjelmasta. Katujen peruskorjaukseen ja katuvaloihin varatut määrärahat käytetään heikkokuntoisten katujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden peruskorjaukseen sekä keskeneräisten töiden loppuunsaattamiseen ja katuverkon liikennejärjestelyiden kehittämisen vaatimiin muutos- ja täydennysrakentamiskohteisiin.

Vuoden 2020 työohjelman kesken jääneistä kohteista päällystetään ja viimeistellään Aronrinne välillä Kairatie-Peräpuistikko, Eteläranta välillä Niemeläntie-Pappilantie ja Toripuistikon kevyen liikenteen väylä 10-korttelin kohdalla. Viimeistely ja vihertöitä tehdään loppuun Santamäentiellä ja Ruokolammentiellä, Kairatiellä välillä Lapinaukea-Evakkotie sekä Ruokasenkadulla välillä Valtakatu-Rovakatu. 

Uusina peruskorjauskohteina aloitetaan Vaaralanpolun, Anttilanrannantien, Ylianttilankujan, Olkkakoskenpolun, Sivakkatien, Nuotiotien, Konkelotien, Kiertotien, Miehentien, Rannanmukan sekä Taljatien peruskorjaukset. Liikenteen sujuvuutta parannetaan Ounasrinteentiellä LKS:n kohdalla rakentamalla kiertoliittymät Porokadun ja Kivikaudentien risteykseen. Heposuontien päällystys- ja viimeistelytyöt tehdään Aatenharjuntien ja Heposuontien osalta.

Katuvalaistuksen osalta työohjelmaan sisältyy lahonneiden puupylväiden uusimista metallipylväiksi, ilmajohtojen saneerausta maakaapeleiksi sekä valaisimien uusimista Led -valaisimiksi.

Liikenneturvallisuutta parannetaan toteuttamalla pieniä liikenneturvallisuuden parantamiskohteita.

Peruskorjauskohteet on sovitettu yhteensopivaksi Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n työohjelman kanssa.

Katujen päällystämisen määrärahalla päällystetään ja viimeistellään murskepintaisia katuja erillisen päällystysohjelman mukaisesti.

Ympäristö- ja puistorakentamisen työohjelmaesitykseen on sisällytetty Puistolammen leikkipaikan peruskorjaus ja Vennivaarantien leikkipaikan rakentaminen. Lähivirkistysalueisiin on sisällytetty mm. moottorikelkka- ja veneilyreittien sekä luontopolkujen ja uimapaikkojen kunnostusta.

Yhdyskuntatekniikan esitys työohjelmaksi käyvät ilmi seuraavista liitteistä, katukohteiden työohjelma ja aikataulu 2021 liite 1, Puisto- ja ympäristörakentamisen ohjelma ja aikataulu 2021 liite 2 ja Yhdyskuntatekniikka Rakentamisohjelma 2021 liite 3.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielin päättää määrärahojensa puitteissa erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 €. Koska Kaukonlammen kaava-alueen ja Jääskeläisen kaava-alueen rakennustyöt on tarkoitus tehdä talvityönä ja saada käyntiin jo helmikuun 2021 aikana, aloitetaan hankkeen tarjouspyynnön valmistelu heti työohjelman hyväksymisen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä yhdyskuntatekniikan vuoden 2021 työohjelman esitettyjen liitteiden 1-3 mukaisina. Elinvoimalautakunta päättää lisäksi valtuuttaa toimialajohtajan tekemään hankintapäätöksen Kaukonlammen kaava-alueen ja Jääskeläisen kaava-alueen urakoitsijasta sekä valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimukset valittujen urakoitsijoiden kanssa.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jukka Ylinampa, Jani Riihiniemi ja Aku Raappana

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat