Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Yhdyskuntatekniset palvelut 2020 -kyselytutkimus

ROIDno-2018-2851

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuodesta 1992 alkaen on osana TEKPA-projektia suoritettu selvityksiä asukkaiden teknisiä palveluja koskevista mielipiteistä. Tutkimusten tarkoituksena on mitata teknisen sektorin ulkoista palvelukykyä. Rovaniemen kaupunki on ollut mukana tutkimuksessa neljän vuoden välein eli vuosina 1996 - 2004 sekä uuden kaupungin osalta kahden vuoden välein vuodesta 2006 alkaen. Vastaajat on valittu väestötietojärjestelmästä ja kyselylomake postitettiin Rovaniemellä 1000 asukkaalle. Vastauksia saatiin paperilomakkeina 234 ja verkkovastauksina 30 kappaletta. Vastauksia saatiin yhteensä 264 kappaletta vastausprosentin ollessa 26 %. Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi- ja viemärihuoltoa, palo- ja pelastustointa, panostuskohteita ja viihtyvyystekijöitä sekä asiointia koskeviin lukuihin. Vuoden 2020 tutkimuksessa oli mukana 28 kuntaa.

Katujen hoidon osalta voidaan todeta, että tyytyväisyys Liikennealueiden ylläpito- ja Talvihoitomittarien mukaan hieman laskenut aiemmista tutkimustuloksista. Runsasluminen, pitkään jatkunut ja erittäin vaihteleva talvi voi osaltaan vaikuttaa kyselyn tuloksiin. Liikennealueiden ylläpito -mittaria tarkasteltaessa Rovaniemen tulos vuonna 2020 osallistuneista 28 kunnasta oli pudonnut kaikkein eniten (0,25 yksikköä). Lisäksi kokonaisindeksi oli osallistuneista kunnista alhaisin 2,91 yksikköä, tässä on kuitenkin huomioitava se, että Lapissa talvi oli poikkeuksellisen luminen kun taas Etelä-Suomessa hyvin vähäluminen ja lämmin. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys katujen kunnon osalta on pysynyt lähes ennallaan. Suurin muutos havaittiin asuinkatujen kunnon tyytyväisyydessä, jossa laskua oli  0,07 yksikköä. Katujen kunnon ja katujen kunnossapidon pisteytyksestä voidaan todeta, että katujen ja pyöräteiden huono kunto peilautuu myös kunnossapidon pisteisiin mm. päällysteurien, -reikien ja muiden vaurioiden myötä.  Tutkimusta luettaessa indeksin arvo 5 kuvaa erittäin hyvää tasoa, 1 erittäin huonoa ja 3 neutraalia suhtautumista.

Puistojen osalla yksittäiset mittarit ovat hieman kuntien keskiarvon alapuolella ja rovaniemeläisten tyytyväisyys puistojen hoitoon on hieman laskenut. Eniten tyytyväisyys on laskenut keskustan puistojen hoidossa, jossa laskua edellisvuoteen on tapahtunut 0,27 yksikköä. Vähiten pudotusta indeksissä on ollut puolestaan leikkipaikkojen ja asuntoalueiden lähimetsien hoidossa. Puistojen hoidon kokonaisindeksi oli vuonna 2018 3,36 ja nyt 3,20  eli kokonaisindeksissä pudotusta edelliseen on 0,16 yksikköä.

Jätehuollon mittarit ovat keskiarvojen yläpuolella. Verrattaessa tuloksia vuoden 2018 kyselyyn on tyytyväidessä ollut pientä laskua (0,05 yksikköä). Eniten kuntalaisten tyytyväisyys on kasvanut ongelmajätteiden keruupisteiden sijainnista. Eniten laskua puolestaan on ollut jätteen kuljetuksen toimivuudessa sekä jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuudessa. Jätehuollon osalta mittarit ovat kuitenkin edelleen hyvällä tasolla keskiarvon indeksin ollessa 3,91 yksikköä.

Katuvalaistusmittari (3,94) on Rovaniemellä hieman keskiarvon alapuolella. Kaupunkilaisten tyytyväisyys valaistukseen on hieman laskenut. Eniten laskua oli jalankulku- ja pyöräteiden valaistuksen osalta (-0,11 yksikköä).

Palo- ja pelastustoimessa vertailutiedot noudattavat lähes keskiarvoja ja tyytyväisyys on hieman noussut (4,05).

Tyytyväisyys liikuntapaikkojen hoitoon oli Rovaniemellä melko korkea (3,61), mutta lukema jää silti alle keskiarvon 3,92 yksikköä. Laskua edellisvuoteen oli 0,04 yksikköä.

Vesi- ja viemärihuollon osalta lähes kaikki mittarit ovat keskiarvojen seutuvilla ja tyytyväisyys on varsin korkea. Vuonna 2020 tyytyväisyys on pysynyt lähes ennallaan (laskua 0,02 yksikköä). Eniten laskua havaittiin sadevesi- sekä jätevesiviemäreiden toimivuuden osalta. Eniten nousua havaittiin asiakaspalvelun osalta, jossa havaittiin nousua edellisvuodesta 0,19 yksikköä.

Panostuskohteista kysyttäessä katujen osalla asukkaiden mielestä tulisi eniten panostaa päällysteiden kunnossapitoon sekä jalankulku-polkupyöräteiden ja katujen lumen poistoon. Samat kehityskohteet nousivat esiin myös vuonna 2018 katujen osalta. Asukkaiden mielestä katujen viihtyisyyttä voidaan kehittää päällysteen kunnon parantamisella sekä reuna-alueiden kunnostuksella ja istutusten hoidolla. Puistoissa panostukset tulisi suunnata puistopenkkeihin ja istuimiin sekä lasten leikkipaikkoihin. Puistojen viihtyisyyteen eniten vaikuttaa puhtaanapito ja siivous sekä kukkaistutukset ja niiden hoito. Kaupunkikeskustojen viihtyisyyteen vaikuttaa eniten ympäristön siisteys ja puhtaus. Asuinalueilla korostuu alueiden rauhallisuus ja turvallisuus sekä ympäristön siisteys ja puhtaus. Myös puistojen ja keskustan viihtyvyyden osalta panostus- ja kehityskohteet mukailevat vuoden 2018 kyselyä.

Teknisen toimen kanssa asiointia koskeviin kysymyksiin oli Rovaniemellä vastannut 74-76 henkilöä. Niin henkilökunnan käytöksen, asiantuntemuksen, asian hoitoajan, kielenkäytön selkeyden ja tiedottamisen ymmärrettävyyden suhteen osuus oli valtakunnallista keskiarvoa. Tiedonsaannin osalta tyytyväisten asiakkaiden osuus Rovaniemellä oli alle keskiarvon, joten sen osalta on kehitettävää.

Tarkasteltaessa kyselytutkimuksen tuloksia voidaan havaita, että jätehuollon, vesihuollon ja palo- ja pelastustoimen osalla asukkaiden tyytyväisyys noudattelee kyselykuntien keskiarvoja ja kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin on hyvällä tasolla. Katujen ja puistojen osalta laskua on havaittavissa ja niiden osalta ollaan edelleen hieman kyselyn keskiarvojen alapuolella. Katuvalaistuksen osalta pientä laskua on myös havaittavissa.

Ainoastaan asuntokatujen, jalkakäytävien ja pyöräteiden päällysteen kunnon sekä em. alueiden lumenaurauksen osalta tyytyväisyys on alle 3:n. Näissä kyselyn osa-alueissa Rovaniemellä oli vähiten tyytyväisiä asukkaita kyselyyn osallistuneista kunnista. Asuntokatuja ja kevytliikenneväyliä ei ole voitu peruskorjata riittävissä määrin tarpeeseen nähden ja tämä näkyy myös tyytyväisyystutkimuksessa. Lisäksi erittäin haastellisella talvella on voinut olla vaikutusta tutkimustulokseen lumen aurauksen osalta.

Tutkimustulosten mukaan voidaan todeta, että tyytyväisuuden vähenemistä havaittiin liikennealueiden kunnossapidon sekä puistojen osalta muiden osa-alueiden tyytyväisyyden pysyessä pääosin aiemmalla tasolla. Tutkimustulosten perusteella on jatkossa syytä kiinnittää erityistä huomiota katujen ja puistojen hoidon ja peruskorjausten määrärahojen riittävyyteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee valmistuneen tutkimuksen tiedokseen. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

 

Elinvoimalautakunta piti tauon tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 16.00 - 16.10. Kaupungihallituksen edustaja Hannu Ovaskainen poistui tauon aikana. Tauon jälkeen puheenjohtaja kävi uudelleen läpi osanottajat. Tässä yhteydessä jäsen Anna-Maria Alaluusua poistui klo 16.11. ja varajäsen Päivi Alanne-Kunnari saapui klo 16.11.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat