Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi toimialajohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valistelussa olevista asioista.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.