Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma 2020 / uusi organisaatio

ROIDno-2019-1890

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, talouspäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.5.2020 § 202 hyväksynyt uuden organisaation mukaisen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022. Kaupunginvaltuusto käsittelee uuden organisaation mukaisen talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 15.6.2020 § xxx.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen uuden organisaation mukaiseen talousarvioon perustuvat vuoden 2020 käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun valtuusto on päättänyt uuden organisaation mukaisesta talousarviosta. 

Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Rovaniemen kaupungin uuden organisaation mukaisesti Elinvoimalautakunnan käyttötalouden määrärahat ovat talousarviovuodelle 2020 yhteensä 20 662 835 euroa. Elinvoimalautakunnan alainen toiminta jakaantuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Elinkeino- ja työllisyyspalvelut sekä Tekniset palvelut. Määrärahat jakautuvat palvelualueille siten että, Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen määräraha on 9 983 911 € ja Teknisten palvelujen määräraha on 10 659 880 €.

Elinvoimalautakunnan uuden organisaation mukaisen talousarvion 2020 käyttösuunnitelma on esitetty liitteessä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan uuden organisaation mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Jukka Ylinampaa. 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.