Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Ilmoitus hallintotuomioistuimissa käytetyn sanaston kokoamisesta. "Pieni hallintotuomioistuinsanasto" on julkaistu sähköisenä hallinto-oikeuksien verkkosivuilla ja sitä saa vapaasti ladata.

Rovaniemen kaupunki

  • Kylien kehittämisjaoston  päätös 18.5.2020 § 22 Kylien kehittämisjaoston lausunto yksityistieavustusmallien vaihtoehdoista. Kehittämisjaosto edellyttää ennen lausunnon antamista lisätietoja asiasta. (ROIDno-2018-3532)
  • Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 216 Rovaniemen jälleenrakennussuunnitelma koronakriisin hallinnasta. Kaupunginhallitus hyväksyi jälleenrakennussuunnitelman vaiheen 1 tilanteesta ja jatkolinjauksista. (ROIDno-2020-850)

  • Kaupunginhallitus 1.6.2020 § 230 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueet, Jäämerentie. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.(ROIDno-2018-3273)

  • Kaupunginhallitus 1.6.2020 § 231 Mäntyvaara-Heposuo asemakaavan laatiminen. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. (ROIDno-2018-2747)

  • Kaupunginhallitus 1.6.2020 § 238 Toimielinten kokoukset 1.6.2020 lukien. Kaupunginhallitus päätti toimiohjeista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.