Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kaupungininsinöörin viran täyttäminen

ROIDno-2020-854

Valmistelija

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungininsinöörin virka on ollut haettavana 28.04.2020-15.05.2020 välisen ajan. Virkaa haki 9 henkilöä. 

Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa; kunnossapitopäällikkö, KM/insinööri YAMK Anne Korhonen (Rovaniemi), laatuinsinööri, FM/insinööri AMK Johanna Mehtälä (Rovaniemi), rakennuttamisjohtaja, insinööri YAMK Janne Alkki  (Rovaniemi) ja talouspäällikkö HM/insinööri AMK Jukka Ylinampa (Rovaniemi).

Haastatteluihin osallistuivat toimialajohtaja Jukka Kujala, kaupungininsinööri Olli Peuraniemi ja elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Petteri Pohja. Haastattelut pidettiin torstaina 28.5.2020.

Hakemusten ja suoritetun haastattelun perusteella parhaaksi hakijaksi haastatteluryhmän mielestä osoittautui talouspäällikkö Jukka Ylinampa. Ylinampa täyttää viran kelpoisuusehdot ja hänen ansionsa vastaavat hakijoista parhaiten viran vaatimuksia. Jukka Ylinammalla on kokemusta kaupungininsinöörin tehtävistä ja virkaan eduksi katsotut henkilökohtaiset ominaisuudet on Ylinamman kohdalla todettu hyviksi. 

Päätöksen perustelut:

Jukka Ylinampa on:

 • johtanut investointihankkeita: tarvekartoitus, suunnitteluttaminen, kustannusarviot, rakennuttaminen, kilpailutukset ja hankinnat, työmaiden valvonta, rahoittaminen, avustukset
 • koordinoinut ylläpitoa: ylläpitosopimukset, kilpailutukset, työmaiden valvonta, asiakas- ja sidosryhmien verkostot
 • toiminut Rovaniemen kaupungilla kunnallisteknisten työmaiden johtotehtävissä vuosina 2005-2008
 • toiminut vuosina 2008 – 2017 asiantuntijana vastaten liikuntapaikkojen investointien toteuttamisesta sekä liikuntapaikkojen ylläpidon organisointi-, hankinta- ja asiantuntijatehtävistä
 • ollut mukana toimielinten valmistelutyössä: talousraportointi, talousarviot ja tilinpäätökset, suunnittelu, seuranta, selvitystyöt, hankinnat, tiedonhankinta, neuvottelut, esityslista- ja viranhaltijapäätöstekstien laatiminen
 • osallistunut talousyksikössä Rovaniemen strategiatyöhön sekä palveluverkko-, tarveselvitys- ja hankesuunnittelutyöhön
 • osallistunut Rovaniemen kaupungissa johtoryhmätyöskentelyyn: elinvoimapalvelut, sivistyspalvelut, vapaa-ajan palvelut, investointiryhmä, sekä ohjausryhmätyöskentelyyn: uimahallihanke, monitoimitalohankkeet

Tämän lisäksi Ylinamman osaamisen painopisteitä ovat:

 • tekninen asiantuntijuus: rakennustekniikka, tekniset laitteet ja koneet, tietotekniikka
 • palvelutuotantoprosessit, julkisen hankinnan prosessit, julkisen päätöksenteon prosessit
 • toiminnan ja talouden yhteensovittaminen: toiminnan ja talouden uudistamisohjelma, palvelualueiden talousarvioiden sopeuttaminen
 • verkostot, kehittämishankkeet ja investoinnit: tilaaja, toimittaja, käyttäjä, viranomaiset, rahoittajat, muut sidosryhmät; toiminnan koordinointi, rahoituksen ja hankintojen järjestäminen, tiedottaminen, reunaehdot ja sopimukset, toimialan maankäyttöön liittyvät asiat

Päätöksen perusteena on myös haastattelussa saatu vahvistus Ylinamman soveltuvuudesta kaupungininsinöörin tehtävään.  

Haastatteluryhmä suosittaa talouspäällikkö HM/insinööri AMK Jukka Ylinamman valintaa Rovaniemen kaupungininsinööriksi.

Kaupungininsinööri toimii yhdyskuntatekniikan yksikön päällikkönä sekä teknisten palveluiden palvelualueen päällikkönä. Hallintosäännön mukaan toimielin päättää palvelualuepäälliköiden henkilövalinnoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungininsinöörin virkaan valitaan talouspäällikkö Jukka Ylinampa esittelyosassa todetuilla perusteilla.

Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää todistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Jäsen Aarne Jänkälä ja talouspäällikkö Jukka Ylinampa ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta, osallisuusjäävi).

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Aarne Jänkälä, Jukka Ylinampa

Tiedoksi

Hakijat/Kuntarekry, Antti Määttä, Olli Peuraniemi, Kirsi-Maria Petrelius, Sarastia, Lappica

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.