Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Kuntalaisaloite Rovaniemen kaupunki vesistökaupungiksi

ROIDno-2020-1559

Valmistelija

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Matti Henttunen on 7.5.2020 välittänyt kuntalaisen aloitteen jatkojalostettavaksi. Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut aloitteen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Aloitteessa on esitetty Rovaniemen kesämatkailun kehittämiseksi vierasvenesatamien toteuttamista kaupungin keskustaan. Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.5.2010 § 96 hyväksynyt Kemijoen ranta-alueen yleissuunnitelman. Yleissuunnitelma on osa Rovaniemen keskustan vetovoimaisuuden kehittämishanketta ja yleissunnitelman lisäksi laadittiin myös rakennussuunnitelmat Ounas-Kemijoen rannan välille Arktikum-Kirkkolammen puisto. Hanke käynnistyi kesällä 2009 ja suunnittelutyöhön myönnettiin valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston avustusta. Suunnitelma laadittiin vuorovaikutteisesti laajassa yhteistyössä viranomaisten, paikallisten yrittäjien ja matkailualan toimijoiden kanssa. Suunnitelmassa on esitetty mm. seuraavaa; Koskikadun pään kohdalle Kemijoen rantaan rakennetaan kiinteä ranta- ja vierasvenelaituri. Koskikadulta johtavat leveät portaat laiturille veden rajaan. Laiturilla on tilaa tilapäisesti tuleville veneille sekä kaupallisessa käytössä oleville veneille ja laivoille. Laiturin kohdalla ylätasanteelle rakennetaan aukio, jolle saadaan lisää tilaa tukimuureilla. Aukiolle on mahdollista sijoittaa kaupallisia palveluja kuten kahvila tai kioski. Esteetön liikkuminen on huomioitu rakentamalla laiturin molemmista päistä luiska laiturille. Suunnitelmassa on esitetty myös laitureiden lisäämistä Valtakadun päähän ja myös näitä paikkoja voidaan käytännössä varata vierasveneiden käyttöön.

Jokivarren kehittämishankkeen kustannusarvio on n. 9,12 milj.€ ja tästä Sairaalanniemen osuus on n.2,13 milj.€. Sairaalanniemessä on asemakaavoitus meneillään ja niemen osalta tulee suunnitelmaa päivittää, jolloin kustannukset tulevat näiltä osin muuttumaan.

Ranta-alueen toteuttamista on esitetty kaupungin investointiohjelmaan useamman kerran, mutta tiukka talousraami ei ole mahdollistanut toteuttamista. Matkailukaupunki Rovaniemen on syytä pyrkiä kehittämään kesämatkailun puitteita ja keskustan viihtyisyyttä myös tulevaisuudessa. Riippuen puiteohjelmista ja niiden sisällöstä Rovaniemen on syytä pyrkiä hankkimaan ulkopuolista rahoitusta hankkeen toteuttamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta päättää merkitä saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan antaman selvityksen tiedokseen. Samalla lautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin talouden niin mahdollistaessa ja mahdollisen ulkopuolisen rahoituksen varmennuttua ranta-alue toteutetaan hyväksytyn yleissuunitelman pohjalta lukuunottamatta Sairaalanniemeä, jonka osalta suunnitelmat tulee päivittää alueen asemakaavan tultua hyväksytyksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valtuutettu Matti Henttunen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.