Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Suivakkotien ja Peuratien asukkaiden valitukseen

ROIDno-2020-716

Valmistelija

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Suivakkotien ja Peuratien asukkaat ovat tehneet valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaupungininsinöörin päätöksestä ROIDno-2020-716 § 21 (katusuunnitelman hyväksymnen Ounasrinteen jk+pp-tie välille Linnuntie-Rekimatka).

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 4.5.2020 lähetteellä pyytänyt Rovaniemen kaupunkia/kaupungininsinööriä antamaan lausuntonsa tehdyn valituksen johdosta 1.7.2020 mennessä (alkuperäinen määräaika 1.6.2020) ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat.

Oheismateriaali: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 4.5.2020 asiassa 01958/19/4302

Tehdyn valituksen johdosta kaupungininsinööri ja kaupunginlakimies ovat laatineet lausunnon vastauksena hallinto-oikeudelle. Vastaus on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää antaa pyydettynä lausuntona Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan kaupungininsinöörin ja kaupungin lakimiehen laatiman lausunnon ja lisäksi toimittaa hallinto-oikeudelle luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista. Elinvoimalautakunta pyytää hallinto-oikeutta hylkäämään tehdyn valituksen ja siinä esitetyt vaatimukset. Rovaniemen kaupunki pyytää hallintotuomioistuimelta välipäätöstä siitä, että kaupungininsinöörin päätös ROIDno-2020-716 § 21 saadaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa vs. kaupungininsinööri Aku Raappanaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.