Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Napapiirin Vesi Oy:n toiminta-alue

ROIDno-2020-801

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Vesihuoltolain mukaan:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määritys pohjautuu 1.3.2001 voimaan astuneeseen vesihuoltolakiin (119/2001, muutettu 2014/684). Vesihuollon järjestämisvelvollisuudesta säädetään vesihuoltolain 6 §:ssä. Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi (vesihuoltolaki 6 §).

Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Toiminta-alueiden nykytilanne:

Napapiirin Vesi Oy:lle on aiemmin määritetty toiminta-alueita. Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta on tehnyt edellisen päätöksen toiminta-alueiden hyväksymisestä vuonna 2011 (1.11.2011 201 §). Vuonna 2014 vesihuoltolakiin tehdyt muutokset ovat asettaneet vaateita vesihuollon toiminta-alueen osalta.

Voimassa olevassa vesihuollon toiminta-alueessa haja-asutusalueen vedenjakelun kaikista toiminta-alueista ei ole ollut karttoja eikä toiminta-alueen kartat ole olleet yleisesti tietoverkossa saatavilla. Voimassa olevan toiminta-alueen esitystavassa ja toiminta-alueen rajauksissa on ollut myös tarkennettavaa Lapin ELY-keskuksen silloisen lausunnon mukaisesti. Lisäksi Napapiirin Vesi Oy:n vesihuoltoverkosto on laajentunut ja toimintaympäristö muuttunut, joten toiminta-alueiden päivitys on tullut ajankohtaiseksi.  

Toiminta-alueiden päivittäminen:

Napapiirin Vesi Oy esittää vesihuoltolain 8 § mukaisesti toiminta-alueen päivittämistä. Esityksen mukaan toiminta-alueet säilyvät pääosin voimassa olevan toiminta-alueen mukaisina. Oleellisimpana muutoksena päivityksessä on selkiyttää nykyisen toiminta-alueen esitystapaa ja rajauksia sekä ajantasaistaa toiminta-alue nykyisen toiminta-alueen ja verkoston mukaiseksi.

Toiminta-alueen päivityksessä on tarkennettu ja huomioitu mm. kaavarajojen muutokset, uudet kaava-alueet ja verkostot, kiinteistörajat sekä vesistöjen ja teiden vaikutukset toiminta-alueeseen. Toiminta-alueen selostuksessa on esitetty yksilöidysti alueittain toiminta-alueiden määrittelyperusteet ja rajaukset sekä muutokset vuoden 2011 toiminta-alueeseen nähden. Toiminta-alue on esitetty piirustusluettelon mukaisilla yksilöidyillä kartoilla.

Toiminta-alueen päivittämisen myötä sillä sijaitsevat taajamat ja kiinteistöt sekä verkoston piiriin saatettavat alueet esitetään sähköisessä muodossa kartalla joka on saatavilla tietoverkossa.

Hyväksymismenettely: Toiminta-alueesta pyydetään lausunto Lapin ELY-keskukselta ja ympäristölautakunnalta. Esitys toiminta-alueesta pidetään julkisesti nähtävillä Osviitassa ja nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Lapin Kansassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää pyytää Napapiirin Vesi Oy:n esittämän vesihuoltolaitoksen toiminta-aluehdotuksesta lausunnot Lapin ELY-keskukselta ja ympäristölautakunnalta. Esitys toiminta-alueesta pidetään julkisesti nähtävillä Osviitassa ja nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Lapin Kansassa. Lausunnot pyydetään toimittamaan 18.05.2020 mennessä.

Päätös

Kehityspäällikkö Jukka Kuoksa Napapiirin Energia ja Vesi Oy:stä esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Marjo Rundgren poistui tämän asian esittelyn aikana klo 14.15.

Valmistelija

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Vesi Oy:n toiminta-alue esitys on pidetty julkisesti nähtävillä 20.4 - 29.5.2020 Rovaniemen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja sanomalehti Lapin Kansassa 18.4.2020. Toiminta-alue ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. 

Toiminta-alue esityksestä on pyydetty myös lausunnot Lapin ELY-keskukselta ja ympäristölautakunnalta. Lausunnot ovat liitteinä.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Napapiirin Vesi Oy:n esitykseen toiminta- alueiden päivittämisestä.

Lapin ELY-keskuksella ei ole huomauttamista Napapiirin Vesi Oy:n toiminta-alue esitykseen. Lapin ELY-keskus muistuttaa, että toiminta-alue, sillä sijaitseva taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa (VHL 8 §). ELY-keskus pyytää lähettämään tiedoksi kaupungin päätöksen sekä hyväksytyt toiminta-alueet joko paikkatietoainestoina tai karttoina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Napapiirin Vesi Oy:n toiminta-alueen. Päätös liitteineen toimitetaan Lapin ELY-keskukselle tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli kehityspäällikkö Jukka Kuoksan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:stä esittelyn asiaan.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin ELY-keskus, Napapiirin Vesi Oy

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.