Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Ranta-asemakaavan muutos kortteleiden 8 ja 9 välinen MT-alue, tila 698-405-5-13, Marrasjärvi

ROIDno-2019-3214

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunitelija TH 29.10.2019:

Marrasjärvellä olevan tilan 698-405-5-13 maanomistajat esittävät, että kaupunki käynnistäisi ranta-asemakaavan muutoksen tutkimisen. Alueella on voimassa entisen Rovaniemen maalaiskunnan valtuuston 23.1.1989 § 7 hyväksymä ranta-asemakaava.

Kyseiselle emätilalle on osoitettu 7 omarantaista loma-asunnon rakennuspaikkaa, joista yksi on vielä rakentamatta. Edellä mainituista rakennuspaikoista tuleva paikka sijoittuisi kahden loma-asuntoja käsittävän korttelialueen väliselle maatalousalueelle (MT). Alueelle on käynnistetty myös tilan halkomista koskeva maanmittaustoimitus tulevan jaon helpottamiseksi maanomistajien kesken. Toimitus purkaisi yhteisomistuksen ja jakaisi tilan useiksi tiloiksi omistajien kesken. Halkomistoimitus on kuitenkin keskeytetty odottamaan alueen kaavan muuttamista. Kartta muutosalueesta on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman sivulla 3.

Maanomistajat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelystä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille hakemuksen ja valtakirjan sekä alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ranta-asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy vt. kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Marrasjärven tilan RN:o 698-405-5-13 ranta-asemakaavan muuttamista ryhdyttäisiin tutkimaan.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Marrasjärvellä olevan tilan 698-405-5-13 ranta-asemakaavan muuttamista ryhdyttäisiin tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 5000 €, sekä kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Kaavoitus kaavasuunnittelija 27.3.2020:

Marrasjärven tilan 698-405-5-13 ranta-asemakaavan muutos on saatettu teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä päätös nähtäville 23.12.2019 - 10.1.2020. Vireilletulo ilmoitettiin kuulutuksella 20.12.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä alueen ja sen lähiympäristön asukkaille ja maanomistajille. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuuus tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.

Ranta-asemakaavan muutoksessa on alueelle laadittu luonnos jossa kortteleiden 8 ja 9 välille on muodostettu loma-asuntorakentamiseen mahdollistava tontti RA, kerrosluvulla Iu1/2 ja rakennusoikeusmäärällä 120 k-m2. Alueelle muodostettu tontti liitetään osaksi korttelia 9.

Alueelle laadittu 24.1.2020 päivätty ranta-asemakaavan muutosluonnos aineistoineen on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 11.2.2020 - 24.2.2020. Valmisteluvaiheen nähtävilläpito ilmoitettiin kuulutuksella 10.2.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä alueen ja sen lähiympäristön asukkaille ja maanomistajille. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuuus tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.

Teknisen lautakunnan vuoden 2019 päätöksen ja sen aikaisen hallintomenettelyn osalta aiemmat ranta-asemakaavat ja -muutokset olivat alistettu aina kaupunginvaltuuston toimivallan alaisuuteen päätettäväksi. Vuoden alusta voimaan tullut organisaation uudistus ja hallintomenettely on muuttanut kaava-asioiden hyväksymistä koskevaa päätösasiaa niin, että vähemmän merkittävien ranta-asemakaavojen ja -muutosten hyväksyminen voidaan saattaa elinvoimalautakunnan päätettäväksi. Nyt käsiteltävänä oleva kaava voidaan siten tulkita ns. siirtymäajan kaavaksi, jossa kaupunginvaltuuston sijasta kaavan hyväksymispäätöksen tekeminen voidaan alistaa elinvoimalautakunnalle, vaikka edellisessä teknisen lautakunnan päätöksessä on kaavan hyväksyjäksi päätetty kaupunginvaltuusto.

Kaupunginvaltuusto on 23.3.2020 §:ssä 36 päättänyt toimielinten päätöksenteon keskeyttämisestä hallintosäännön 183 §:n perusteella ja siirtää päätösvallan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.

Kaavoitus esittää kaupunginhallitukselle, että Marrasjärven tilaa 698-405-5-13 koskeva ranta-asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Marrasjärven tilan 698-405-5-13 alueelle laaditun ja 24.1.2020 päivätyn ranta-asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Päättää ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta ja sen asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 5000€ sekä kuulutuskustannukset 300€/kuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy hallintosäännön 183 §:n perusteella kaupunginhallitus.

Päätös

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen poistui esteelisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Esko Lotvonen

Valmistelija

 • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 4.6.2020:

Marrasjärvellä olevan tilan 698-405-5-13 ranta-asemakaavan muutosehdotus on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 24.4.-25.5.2020. Nähtävilläpito ilmoitettiin kuulutuksella 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä kaava-alueen ympärillä oleville maanomistajille. Ranta-asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia nähtävillä olon aikana ei saapunut.

24.1.2020 päivätyssä ranta-asemakaavan muutosehdotuksessa alueelle muodostuu yksi uusi loma-asuntotontti RA, kerrosluvulla Iu1/2. Rakennusoikeutta tontille osoitetaan 120 k-m2.

Kaavoitus esittää elivoimalautakunnalle, että se hyväksyy alueelle laaditun ranta-asemakaavan muutoksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Marrasjärven tilalle 698-405-5-13 laaditun ja 24.1.2020 päivätyn ranta-asemakaavan muutoksen. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 5000 € sekä kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta (hallinto- ja johtosääntö).

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.