Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Valtuustoaloite rantavalvonnalla turvallisuutta

ROIDno-2019-3173

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Petteri Pohja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Suomessa hukkuu vuosittain noin 150 henkilöä. Suuri osa hukkumiskuolemista tapahtuu kesän uintiretkillä ja muun muassa viime kesänä eri puolilla Suomea uimarannoilla hukkui useita ihmisiä (ml. lapsia). Toisaalta tiedossa on myös  lukuisia tapauksia, joissa rantapelastaja on oikea-aikaisella toiminnalla onnistunut pelastamaan ihmisen hukkumiselta. Yleisten uima rantojen rantavalvontaa tehostamalla rannoista saataisiinkin turvallisempia.

Vastuu yleisten uimarantojen turvallisuudesta on palveluntarjoajalla, joka voi olla kunta tai vaikkapa leirintäalueen pitäjä. Rantojen on oltava turvallisia riippumatta siitä, kenen vastuulla ne ovat tai siitä, ovatko palvelut maksullisia tai maksuttomia. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta edellyttää, että palveluntarjaaja tuntee riskit ja varautuu niihin asianmukaisesti.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kehittänyt rantavalvontatyökalun apuvälineeksi yleisten uimarantojen valvontatarpeen arviointiin. Työkalun tarkoituksena on auttaa kuntia ja muita rantojen ylläpitäjiä tunnistamaan ne uimarannat, joille tulisi vakavasti harkita uinninvalvonnan järjestämistä. (https://tukes.fi/rantavalvontatyokalu)

Suomessa on 36 kpl yli 30 000 asukkaan kuntia. Näissä kunnissa 20:ssä rantavalvonta on järjestetty vähintään yhdellä rannalla (2019). Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) kannustaa rantojen ylläpitäjiä, kuten kuntia, rantavalvonnan järjestämiseen ja näin hukkumiskuolemien sekä muiden tapaturmien ehkäisemiseen.

Rannoilla tulee olla riittävästi valvojia, jotka ovat päteviä toimimaan uinninvalvojina eli omaavat riittävät pelastus- ja ensiaputaidot. SUH järjestää rantapelastajakursseja, joka on yksi tapa osoittaa pätevyys työskennellä uimarannalla valvojana. Rannoilla toimiessa on huomioitava, että luonnonvedet eroavat allasolosuhteista. Rantapelastajan tulee tuntea oman rannan erityispiirteet sekä kyetä tositilanteessa muun muassa pelastamaan tummassa vedessä veden varaan joutunut, antamaan ensiapua ja hälyttämään apua. Valvojat huolehtivat rannan turvallisuudesta, siisteydestä, järjestyksestä ja ohjauksesta sekä neuvonnasta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemen Ounaskosken uimarannalla aloitetaan rantavalvonta kesällä 2020, jotta varmistetaan rannan käyttäjien turvallisuus ja noudatetaan Tukesin ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton suosituksia. Koska toiminta vaatii eritysvälineistöä ja osaamista, tulee toiminnan toteutuksessa harkita toiminnan kilpailuttamista."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen liikuntajohtajan ja turvallisuuspäällikön valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Petteri Pohja ja ym. ovat  jättäneet valtuustoaloitteen rantavalvonnan aloittamisesta Rovaniemen kaupungin Ounaskosken uimarannalla kesäkautena 2020.

 

Rovaniemen kaupungin Elinvoimapalvelut yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutustunut Petteri Pohjan ja ym.  jättämään aloitteeseen ja toteaa seuraavaa.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt kuluneen talvena alustavan tarjoutuman rovaniemeläisiltä uimaseuroilta; Swimming Club Rovaniemi ry ja Rovaniemen Uimaseura ry.

Molemmat seurat eivät pysty tarjoamaan kesäkaudelle 2020 rantavahteja Ounaskosken uimarannalle.

Syitä olivat seuraavat seikat; Seuran ikärakenne. Joko seurassa ei ole yli 18-vuotiaita, joka on Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) järjestämän rantapelastuskurssin alaikäraja tai seurassa on yli 18-vuotiaita, mutta kenelläkään ei ole tuota vaadittavaa kurssia suoritettuna.

Korona-epidemian johdosta Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto peruutti kaiken koulutustoiminnan keväkaudella 2020 ja kyseistä rantapelastajakurssia ei ole tarjolla tällähetkellä SUH koulutustarjonnasssa.

Tarjoutuma uusitaan kok. uimaseuroille ja pyydetään heitä koulututtamaan rantapelastajia.

Tulevalle uimavesikaudelle ei voida asettaa rantapelastajia Ounaskosken uimarannalle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Suomessa vallitsevan koronavirusepidemian ja siitä johtuvien rajoitusten ja epävarmuuden johdosta, ei tässä vaiheessa voida taata, että Ounaskosken uimarannalle saadaan rantavahteja kesäkaudeksi 2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jukka Kujala, Petteri Pohja, Kari Lukkarinen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.