Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Anna-Maria Alaluusua liittyi sähköiseen kokoustyötilaan klo 14.29 tämän asian esittelyn aikana. Todettiin, että Alaluusuan ääni- ja kuvayhteydet toimivat.

Elinvoimalautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi toimialajohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valistelussa olevista asioista.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.