Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 5. kaupunginosa kortteli 518 tontti 15 ja virkistysalue, Heinämiehentie 15

ROIDno-2019-3776

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnitelija JA 12.5.2020

15. kaupunginosan korttelin 518 AO -tontille 15 sekä viereisen virkistysalueen osalle haetaan yksityisen maanomistajan toimesta asemakaavan ja tonttijaon muuttamista. Tontilla 15 on 50 -luvulla rakennettu omakotitalo ja tontin 15 lisämaaksi hankitulla virkistysalueen osalla on autovaja sekä peruna- ja kasvimaa. Rakennukset ovat käytännössä purkukuntoisia. Hakemuksessa esitetään alueen muuttamista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi.

Asemakaavamuutoksen virelle tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin. 24.4. -7.5.2020, jossa pidettiin yleisesti nähtävillä voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä muut kaava-asiakirjat.

Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi suullinen mielipide, jossa esitettiin huoli kaavamuutoksen myötä mahdollisesti lisääntyvistä hulevesistä ja niiden haitallisista vaikutuksista viereiselle Mikonpuiston virkistysalueelle. Kaavoituksen mukaan kaavamuutos ei mahdollista merkittävästi hulevesivaikutusten lisääntymistä verrattuna nykyisen asemakaavan mahdollistamaan tilanteeseen. Kaavamuutoksessa hulevedet on huomioitu erillisellä määräyksellä mm. hulevesien viivyttämisestä ja johtamisesta viranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaan.

Valmisteluvaiheen jälkeen kaavakarttaa on päivitetty tulvamääräyksellä ja merkinnällä. Kaavoitus esittää, että asemakaavan muutos viedään ehdotusvaiheeseen. Lisäksi laaditaan tonttijako, joka asetetaan nähtäville yhdessä kaavamuutosehdotuksen kanssa.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää viedä 15. kaupunginosan korttelin 518 tontin 15 sekä virkistysalueen osan asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tonttijako. Kaava-alueen maanomistajalta peritään kaavoituskustannuksina 2900 €, tonttijaon laatimiskustannus 350 € ja kuulutuskustannuksina 300 € /kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.