Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 8. kaupunginosa korttelit 8203 ja 8204 sekä katu- ja virkistysalueet, Ratavartijankatu

ROIDno-2019-3293

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 29.11.2019

8. kaupunginosan korttelit 8203 ja 8204 ovat merkitty voimassa olevaan asemakaavaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi. Kortteleiden väliin on merkitty Koneistajankatu. Korttelialueet ja Koneistajankatu ovat rakentamattomia ja toteutumattomia. Ratavartijankadulle, johon alue eteläosastaan rajautuu, on toteutunut sorapintainen yksityistie. Alue on kaupungin maanomistuksessa ja -hallinnassa.

Kaavoitus esittää, että alueelle käynnistetään asemakaavan muutos, jossa suunnittelualue muutettaisiin yhdeksi suureksi teollisuus- ja varastorakennusten tontiksi.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta käynnistää 8. kaupunginosan kortteleiden 8203 ja 8204 sekä katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutoksen. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen vireille tulo asetetaan yleisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan ja kaupungin internet- sivuille, Kaavatorille. Asemakaavamuutos on vähäinen, joten sen hyväksyy tekninen lautakunta (hallinto- ja johtosääntö § 27).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 30.3.2020

8. kaupunginosan korttelit 8203 ja 8204 ovat merkitty voimassa olevaan asemakaavaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi. Kortteleiden väliin on merkitty Koneistajankatu. Korttelialueet ja Koneistajankatu ovat rakentamattomia ja toteutumattomia. Ratavartijankadulle, johon alue eteläosastaan rajautuu, on toteutunut sorapintainen yksityistie. Alue on kaupungin maanomistuksessa ja -hallinnassa.

Laaditussa asemakaavan muutosluonnoksessa alue on muutettu yhdeksi suureksi teollisuus- ja varastorakennusten tontiksi.

Valmisteluvaiheen jälkeen kaava-aluetta on laajennettu vireiselle virkistysalueelle, jolla oleva kevyenliikenteen ohjeellinen varaus poistetaan tarpeettomana. Lisäksi kaavakarttaan on lisätty Ratavartijankadun puoleiselle rajalle liittymäkieltoalueita yhdyskuntatekniikalta saadun ohjeistuksen mukaisesti.

Kaavoitus esittää, että korjattu kaavaluonnos valitaan kaavaehdotukseksi ja asetetaan julkisesti nähtäville.

Kaupunginvaltuusto on 23.3.2020 §:ssä 36 päättänyt toimielinten päätöksenteon keskeyttämisestä hallintosäännön 183 §:n perusteella ja siirtää päätösvallan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 8. kaupunginosan kortteleiden 8203 ja 8204 sekä katu- ja virkistysalueen asemakaavan muutos viedään ehdotusvaiheeseen. Alueelle laaditaan kaavamuutoksen yhteydessä myös uusi tonttijako.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 8.5.2020

8. kaupunginosan teollisuus- ja varastorakennuskortteleiden 8203 ja 8204 sekä kortteleiden välisen Koneistajankadun asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alue yhdeksi teollisuus- ja varastorakennusten kortteliksi. Samalla poistetaan viereiseltä virkistysalueelta kevyenliikenteen varaus tarpeettomana. Alue on rakentamaton. Alueen maanomistus ja -hallinta on kaupungilla.

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 24.4. - 7.5.2020. Muistutuksia ei jätetty.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä 8. kaupunginosan kortteleiden 8203 ja 8204 sekä katu- ja virkistysalueen asemakaavamuutoksen ja tonttijaon.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.