Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 265 tontti 10, Santamäentie

ROIDno-2020-1026

Valmistelija

  • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/ maanmittausasiantuntija TR 8.5.2020

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 24.4.-7.5. 2020 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 23.4.2020 sekä kirjeellä osallisille. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut. Kaavamuutoksella korttelin 265 tontin 10 asemakaavaa muutetaan siten, että asemakaavamerkintä Y, kerrosluvulla I ja tehokuudella e=0,30 ( yleisten rakennusten korttelialue) muutetaan KTY  ( toimitilarakennusten korttelialue), rakennusoikeudella 500 krs-m² ja kerrosluvulla I u 1/2.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää 3.kaupunginosan korttelin 265 tontin 10 asemakaavan muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen, siten että tontin 10 korttelissa 265 kaavamerkintä on KTY I u 1/2 ja rakennusoikeus 500 krs-m². Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Hakijalta peritään kaavoituskustannukset 3000 € sekä kuulutuskulut 300 €/ kuulutus. Hakijan kanssa laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus. Asemakaavan hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.