Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Asemakaavan muutos 3.kaupunginosa kortteli 171 tontit 5 ja 6, Myllyojantie

ROIDno-2019-834

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 13.8.2019/ kaavasuunnittelija NC:

Suunnittelualueen korttelin 171 tontit ovat palvelleet kuljetusliike Vilander Oy:n käytössä. Korttelissa on kolme pienempää rakennusta ja yksi halli.  Kuljetusliiketoiminta alueella on loppunut, jonka vuoksi hallitiloille ei ole enää käyttöä. Suunnittelualueella olevat asuinrakennukset ovat asumattomia. Alueen maanomistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Hakijan tavoitteena on saada alueelle rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), jonka kerrosluku olisi kaksi (II) ja tehokkuusluku e=0.30.

Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 7.6.2004. Kaava-alue muodostuu korttelin 171 rekisteritontista viisi ja sitovan tonttijaon mukaisesta tontista
kuusi. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty erillispientalojen korttelialueeksi, jolle asuntojen lisäksi saa sijoittaa pienteollisuus- ja
varastotiloja. Ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä (AOT-1). Kerrosluku on kaksi (II) ja tonttitehokkuusluku on e=0.25. 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 766 5679
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan ja tonttijaon muutoksen 3. kaupunginosan korttelin 171 tonteilla 5 ja 6, osoitteessa Myllyojantie 1 ja 3. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan erillispientalojen korttelialueen (AOT-1), jolle asuntojen lisäksi saa sijoittaa pienteollisuus- ja varastotiloja, muuttamista
rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), jonka kerrosluku olisi kaksi (II) ja tehokkuusluku e=0.30. Asemakaavan ja tonttijaon muutos kuulutetaan vireille sekä asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Kaavoitus 23.3.2020/ kaavasuunnittelija NC:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, voimassa oleva asemakaava sekä asemakaavan muutosluonnos asetettiin teknisen lautakunnan 20.8.2019 (94 §) päätöksellä nähtäville 11.-24.2.2020 väliseksi ajaksi palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus 2. kerros, Koskikatu 25) sekä kaupungin internetsivujen Kaavatorille. Nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 10.2.2020 sekä kirjeillä maanomistajalle ja rajanaapureille. Kaavamuutokseen liittyen ei ole nähtävilläolon aikana saapunut mielipiteitä.

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty erillispientalojen korttelialueeksi, jolle asuntojen lisäksi saa sijoittaa pienteollisuus- ja varastotiloja. Ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä (AOT-1). Kerrosluku on kaksi (II) ja tonttitehokkuusluku on e=0.25.

Asemakaavan muutoksessa alueesta muodostetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), jonka kerrosluku on kaksi (II) ja tehokkuusluku e=0.30.

Kaupunginvaltuusto on 23.3.2020 §:ssä 36 päättänyt toimielinten päätöksenteon keskeyttämisestä hallintosäännön 183 §:n perusteella ja siirtää päätösvallan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 766 5679
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 3. kaupunginosan korttelin 171 tonttien 5 ja 6 asemakaava ryhdytään muuttamaan 11.10.2019 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 2900 € +300 €/ kuulutus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 11.5.2020/ kaavasuunnittelija NC

Asemakaavan muutosehdotus asetettiin ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville 24.4.-7.5.2020 palvelupiste Osviittaan Rinteenkulman kauppakeskukseen sekä kaupungin internetsivujen Kaavatorille. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 23.4.2020 sekä kirjeellä hakijalle ja rajanaapureille. Nähtävilläpitoaikana ei ole saapunut muistutuksia.

Asemakaavan muutoksessa erillispientalojen korttelialue, jolle asuntojen lisäksi saa sijoittaa pienteollisuus- ja varastotiloja (AOT-1) kerrosluvulla kaksi (II) ja tehokkuusluvulla e=0.25, muutetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), jonka kerrosluku on kaksi (II) ja tehokkuusluku e=0.30. Rakennusoikeus kaava-alueella nousee 284 k-m²:iä.

 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 016 322 8909
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että 3. kaupunginosan korttelin 171 tonttien 5 ja 6, osoitteessa Myllyojantie 1 ja 3, asemakaavamuutos hyväksytään 11.10.2019 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 2900 € +300 €/ kuulutus.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaavoitus, hakijalle päätös liitteineen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.