Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa uimalaitos tai ranta-alue, Venetie

ROIDno-2019-743

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TT 17.4.2019:

Hakija esittää asemakaavan muutosta 4.kaupunginosan ranta-alueelle Venetien ja Suutarinkorvan ympäristössä. Hakija esittää, että kaupungilta vuokratulle alueelle kaavoitetaan ja rakennetaan toimitilat Ounasvaaran Latu ry:n toimintojen sekä erityisesti talviuinnin tukikohdaksi. Suunnitellut rakennukset ovat yksikerroksisia ja rakennusoikeutta haetaan enintään 500 k-m2. Alueelle rakennetaan lisäksi laituri talviuintia varten. Alue on asemakaavoitettu ja tutkittava alue on merkitty uimalaitos- ja ranta-alueeksi (UV). Alueelle ei ole osoitettu rakennusalaa eikä rakennusoikeutta. Alue rajautuu Kemijokeen, virkistysalueeseen (VL) sekä katualueeseen.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9281

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 4. kaupunginosan ranta-alueella Venetien ympäristössä. Alueen asemakaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että alueen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon esteettömyys.

Valmistelija

Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus / kaavasuunnittelija TT 17.2.2020

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 23.12.2019-10.1.2020 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 20.12.2019 sekä kirjeellä osallisille. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide, joka on huomioitu ja johon on vastattu asemakaavaselostuksen liitteenä olevalla vuorovaikutuslomakkeella. Asemakaavan muutoksella muodostuu matkailua palveleva kortteli 4431 kaavamerkinnällä RM-1, jolle sijoittuu hakijan suunnittelma toimitilakokonaisuus sekä talviuintikeskus pysäköintialueineen. Korttelin kerrosluvuksi muodostuu I ja rakennusoikeudeksi 300 k-m2. Lisäksi asemakaavamuutoksella jatketaan Venetien katualuetta, muutetaan alueella sijaitsevan yleisen pysäköintialueen ja venevalkaman rajoja sekä muodostetaan viereiselle virkistysalueelle ohjeellinen kevyen liikenteen väylä.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että 4. kaupunginosan ranta-alueen asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 12.9.2019 päivätyn kaavaluonnoksen mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2900 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus / kaavasuunnittelija TT 11.5.2020

Asemakaavan muutosehdotus sekä tonttijako pidettiin julkisesti nähtävillä 18.3.-16.4.2020 palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin kaavatorilla. Nähtävillä pidosta tiedotettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 17.3.2020 sekä kirjeellä asianosaisille. Kuulemisen aikana saapui kaksi muistutusta, jotka on huomioitu ja joihin on vastattu asemakaavaselostuksen liitteenä olevalla vuorovaikutuslomakkeella. 

Asemakaavan muutoksella Kemijoen ranta-alueelle Suutarinkorvan läheisyyteen muodostuu matkailua palveleva kortteli 4431, jolle sijoittuu hakijan suunnittelma toimitila- ja talviuintikeskus pysäköintialueineen. Korttelin kerrosluvuksi muodostuu I ja rakennusoikeudeksi 300 k-m2. Lisäksi asemakaavan muutoksella jatketaan Venetien katualuetta, muutetaan alueella sijaitsevan yleisen pysäköintialueen ja venevalkaman rajoja sekä muodostetaan viereiselle virkistysalueelle ohjeellinen kevyen liikenteen väylä. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällkikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon 4. kaupunginosan ranta-alueella. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina vuoden 2019 hinnoitteluperusteiden mukaisesti 2900e + 300e / kuulutus sekä asemakaavamuutoksen yhteydessä laadittavasta tonttijaosta 350e.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.