Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa kortteli 8155 tontti 6 ja korttelin 8196 sekä virkistysalue

ROIDno-2019-1937

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 10.10.2019

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on esittänyt kaavoitukselle, että kaavoitus tutkisi asemakaavan muutosta 8. kaupunginosan korttelin 8155 tontille 6 , osoitteessa Varikkotie 15. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti 6 on energiahuollon aluetta EN II tehokuudella e=0,25. Tontin 6 pinta-ala on 6446,0 m². Tontii on ollut ns. varattuna Napapiirin Energia ja Vesi Oylle, mikä on ilmoittanut paikkatieto- ja tonttipalvelulle, että heillä ei ole tarvetta tontille. Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 8. kaupunginosan korttelin 8155 tontin 6 asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27§ ).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/ maanmittausasiantuntija TR

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 24.4.-7.5. 2020 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 23.4.2020 sekä kirjeellä osallisille. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut. Kaavamuutoksella korttelin 8155 tontin 6 asemakaavaa muuttaa siten, että asemakaavamerkintä EN ( energiahuollon korttelialue) muutetaan T ( teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue), tontin tehokkuus ja kerrosluku pysyvät ennallaan. Kortteliin 8196 lisätään aluetta viereisestä VL-alueesta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää 8. kaupunginosan korttelin 8155 tontin 6 ja korttelin 8196 sekä virkistysalueen asemakaavan muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen, siten että tontin 8155-6 kaavamerkintä on T,kerrosluku II ja tehokkuus e=0,25 ja kortteliin 8196 liitetään aluetta viereisestä virkistysalueesta. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.