Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Oikaisuvaatimus elinvoimalautakunnan päätöksestä 25.2.2020, § 20

ROIDno-2018-3532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Karjalainen, kunnossapitopäällikkö, antti.karjalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Yksityisteiden tienpitovelvollisuus kuuluu tiekunnalle ja yksityistien osakkaille. Kunta voi päätöksellään (YksTL 84 §) avustaa yksityisteiden tienpitoa, joka käsittää kunnossapidon ja rakentamisen, myöntämällä avustuksia päätöksiensä mukaan. Yksityisteiden ja tiekuntien avustaminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä.

Rovaniemen kaupunki on tukenut merkittävästi yksityisteiden hoitoa ja kunnossapitoa. Kunnossapitoavustuksia on maksettu vuosittain noin 550 yksityistielle. Kunnossapitoavustettavien teiden yhteispituus on noin 190 km.  Kaupungin ympärivuotisessa kunnossapidossa on vuoden 2019 lopussa noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on noin 330 km.

Yksityistielaki (560/2018) uudistettiin 1.1.2019. Uudistettu laki vastaa nykypäivän tarpeita ja kirjoitustapaa selkeytettiin. Asiakokonaisuudet on järjestetty uudelleen ja pykälät on otsikoitu.

Laki muutti kuntien tehtäviä sekä kunnan avustuskäytäntöjä. Uuden lain myötä yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Uuden lain voimaantultua kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 kokouksessa, että tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä. Voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanottiin päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020. Vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020.

Yhdyskuntatekniikan määrärahat ovat perusparantamisavustukseen 100 000,00€, kunnossapitoavustukseen 520 000,00 ja yksityisteiden valaistuksen on käytetty 30 000,00€.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on laatinut kolme (3) erillaista avustusvaihtoehtoa Rovaniemen kaupungin alueella oleville yksityisteille. Vaihtoehdoissa on otettu huomioon, että avustus on yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista. Aikaisemmin ollut kolmen vakituisen asunnon sääntö on poistettu kaikista vaihtoehdoista.

Tiekunnille myönnettävä avustussumma, avustettavaa tiekilometriä kohti, määritetään määrärahan ja avustuskelpoisten tiekilometrien perusteella. 

 

Vaihtoehto 1. Kunnossapito tai rahallinen avustus

Tiekunta saa päättää, että ottako se tiekunnan tielle Rovaniemen kaupungin kunnossapidon vai rahallisen avustuksen. Mikäli tiekunta ottaa kunnossapidon, peritään tiekunnalta avustussumman ylittävä osuus takaisin. Tiekunnan omavastuuna vähennetään 50 m/ vakituisesti asuttu kiinteistö. 

 

Vaihtoehto 2. Osittainen kunnossapito

Tiekunnalle myönnetään kunnossapitoavustuksena osan kunnossapitotöistä. Avustuksena tehtävät työt määritetään avustussumman perusteella.

 

Vaihtoehto 3. Rahallinen avustus

 Tiekunnille maksetaan kunnossapitoavustus rahallisena avustuksena. Tiekunnan omavastuuna vähennetään 50 m/ vakituisesti asuttu kiinteistö. 

 

Yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen tulee viivästymään yli 30.5.2020. Tiekuntien valmiudet toimintansa käynnistämiseen ovat keskeneräiset, toimintojen käynnistämistä hidastaa yksityistietoimitusten määrä, y-tunnusten hankinta pankkien vaatimuksesta, tiekuntien taloudellinen ja toiminnallinen valmius tiensä kunnossapidon aloittamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistie avustusmalli vaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto.

 

 

Päätös

Elinvoimalautakunnalle asiaa esitteli TIKO-tieisännöitsijä Jorma Pöllänen. Lautakunta kuuli asiassa myös kaupungininsinööri Olli Peuraniemeä ja kunnossapitopäällikkö Antti Karjalaista.

 

Toimialajohtajan muutettu ehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistieavustusmallivaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto ja että tiekuntien määrän selvittyä syksyllä 2020 laaditaan ennakkovaikutusten arviointi avustusmallista huomioiden yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.      

 

Lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen elinvoimalautakunnan päätöksestä yksityistieasiassa. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

Elinvoimalautakunta päätti, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistieavustusmallivaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto ja että tiekuntien määrän selvittyä syksyllä 2020 laaditaan ennakkovaikutusten arviointi avustusmallista huomioiden yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii elinvoimalautakuntaa poistamaan päätöksen kunta- ja hallintolain vastaisena. Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa kaupunginhallituksen yksityistieasiassa aiemmin tekemiin päätöksiin 25.2.2019 § 76 ja 18.11.2019 § 403.

Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 § 76, että:

  1. kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin;
  2. kaupungin varoja voidaan käyttää avustavien tiekuntien perustamistoimenpiteiden suorittamiseksi;
  3. tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä;
  4. voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;
  5. vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;    
  6. teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt (TekLa 30.1.2019 §5) saatetaan voimaan toistaiseksi, ja uudet yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit valmistellaan tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 1.2.2020 mennessä;
  7. kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet. 

Edellä mainitusta kaupunginhallituksen päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, ja oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä edelleen valitus hallinto-oikeudelle. Kaupunginhallitus on antanut vastauksen valitukseen päätöksellään 18.11.2019 § 403, johon oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä kritisoi sitä, että valituksen vireillä ollessa päätös on laitettu täytäntöön eikä oikaisuvaatimuksen tekijä näe sellaista syystä, jonka perusteella kaupunki voisi toimeenpanna hallintopäätökset uudella muutetulla päätöksellä. Edelleen oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että hallintoasian käsittelyssä on lähtökohtana, että päätösten kohteen kannalta myönteiset, oikeuksia perustavat ja etuja suovat hallintopäätökset ovat pysyviä, ja että päätöksen pysyvyys merkitsee, että asiaa ja siinä tehtyä päätöstä ei yleensä voi ottaa samassa elimessä asiallisesti uudelleen ratkaistavaksi. Oikaisuvaatimuksen tekijä pitää päätöstä tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaisena, koska elinvoimalautakunnan päätöksessä on oikaisuvaatimuksen mukaan käytetty toimivaltaa muussa kuin laista johtuvassa tarkoituksessa. Oikaisuvaatimusta perustellaan myös luottamuksensuojan periaatteella.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta säädetään kuntalain 143 §:ssä. Pykälän mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä 25.2.2019 § 76 valituksen hallinto-oikeudelle, jossa hän on vaatinut päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Hallinto-oikeus ei ole 12.5.2020 mennessä täytäntöönpanoa erikseen kieltänyt, vaikka vastaus täytäntöönpanokieltovaatimukseen on kaupungin puolesta annettu marraskuussa 2019 kaupunginhallituksen päätöksellä 18.11.2019 § 403. Kaupunginhallitus on päättänyt vanhojen avustussopimusten irtisanomisesta, kaupungin osallistumisesta avustaviin tiekuntien perustamistoimiin ja tiekuntien perustamisen siirtymäajasta. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt (TekLa 30.1.2019 §5) saatetaan voimaan toistaiseksi ja aloitetaan kriteerien valmistelu sekä yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen osalta sekä kunnan yleiseen toimialaan kuuluvien omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerien osalta. Kaupunginhallituksen päätöksen perusteella elinvoimalautakunta on 25.2.2020 § 20 päättänyt kriteerien jatkovalmistelusta ja pidentänyt kaupunginhallituksen hyväksymää siirtymäaikaa.

Yksityistielain (560/2018) 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityisteiden avustaminen perustuu edellytysten täyttyessä kunnan harkintaan, joten kunnalla on harkintavalta määrittää avustamisen kriteerit käytettävissä olevat määrärahat huomioiden. Kunta voi muuttaa kriteerejä uusilla päätöksillään. Vaikka oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt valituksen aikaisemmasta kaupunginhallituksen yksityistieasiassa tekemästä päätöksestä, valitus ei käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, koska kunta voi päättää uusista kriteereistä niin halutessaan.  Elinvoimalautakunta ei ole käyttänyt harkintavaltaansa väärin tai loukannut luottamuksensuojan periaatetta jatkaessaan uusien kriteerien valmistelua. Elinvoimalautakunnan päätös ei ole lainvastainen.

Elinvoimalautakunnan päätöksessä on kyse yksityistieavustusten valmistelusta, ei lopullisesta päätöksestä yksityisteiden avustamisen osalta. Siltä osin, kun oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille näkemyksiä yksityisteiden avustamisesta kunnan yleisen toimialan perusteella, yhdenvertaisuudesta sekä kiinteistöveron tarkoituksenmukaisesta käyttämisestä, oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta.  Elinvoimalautakunta on päättänyt, että yksityistieavustusmallivaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto, ja että tiekuntien määrän selvittyä syksyllä 2020 laaditaan ennakkovaikutusten arviointi avustusmallista huomioiden yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Lopullista yksityistieavustusmallia ei ole vielä päätetty. Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta jättää oikaisuvaatimuksen kuntalain 136 §:n perusteella tutkimatta siltä osin, kun oikaisuvaatimus kohdistuu valmistelussa oleviin avustuskriteereihin.

Muilta osin oikaisuvaatimus hylätään edellä lausutuilla perusteilla.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa. 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.