Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Valtuustoaloite "4-tien montun ja rautatiemontun" kattaminen

ROIDno-2019-1487

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Olemme keskustelleet viime aikoina paljon Talouden- ja Toiminnan Uudistamisohjelmasta (TTU) ja sen käytännön toimista. Yhtenä konkreettisena toimena näkisin kaupungin passiivisen taseen voimakkaamman hyödyntämisen. Tästä on puhuttu useasti.

Suunnitelmat esimerkiksi 4-tien montun kattamiseksi otettaisiin uudestaan harkintaan sekä toisena voisi ajatella rautatieaseman pohjoispään "rautatiemon-tun" kattamisen ja alueen taloudellinen hyödyntäminen esimerkiksi asuntotuotantoon.

Edellä esitetyn perusteella pyydän, että kaupunki tutkii kaikki ne mahdollisuudet kyseisten alueitten jatkojalostamiseksi palvelemaan kaupunkilaistemme ja elinkeinoelämämme  tarpeita."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää kokouksessa jätettävät aloitteet kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen kaavoituspäällikön valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Matti Henttunen ym. valtuutetut jättivät valtuuston puheenjohtajalle aloitteen kokouksessa 20.5.2019, § 38:

”Olemme keskustelleet viime aikoina paljon Talouden- ja Toiminnan Uudistamisohjelmasta (TTU) ja sen käytännön toimista. Yhtenä konkreettisena toimena näkisin kaupungin passiivisen taseen voimakkaamman hyödyntämisen. Tästä on puhuttu useasti.

Suunnitelmat esimerkikis 4-tien montun kattamiseksi otettaisiin uudestaan harkintaan sekä toisena voisi ajatella rautatieaseman pohjoispään "rautatiemontun" kattamisen ja alueen taloudellinen hyödyntäminen esimerkiksi asuntotuotantoon.

Edellä esitetyn perusteella pyydän, että kaupunki tutkii kaikki ne mahdollisuudet kyseisten alueitten jatkojalostamiseksi palvelemaan kaupunkilaistemme ja elinkeinoelämämme tarpeita."

Teknisten palvelujen kaavoitus on tutkinut saadun aloitteen ja toteaa vastauksessaan seuraavaa:

Talouden- ja toiminnan uudistamisohjelman (TTU) mukaisesti kaupunki tiivistää ja tehostaa olemassa olevaa kaupunkirakennetta asemakaavaa muuttamalla. Asemakaavoitusta ohjaa keskustan alueella kaupunginvaltuuston 12.11.2012, § 140 hyväksymä keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Keskustan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa 4-tien kattamisen jatkamista on esitetty välille Ruoksenkadunsilta-Tomminsilta. Alue on esitetty merkinällä kj; alue, jonka yläpuolelle saa rakentaa kevyelle liikenteelle tarkoitetun, julkisen kaupunkitilan osana toimivan kannen tai kulkuyhteyksiä. Kannen toteuttaminen liittyy Railon toteutumiseen. Aloitteessa esitetty ns. Rautatiemonttu on yleis- ja asemakaavoissa rautatiealuetta (LR).

Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategian päivitystyö on meneillään, ja siinä luodaan strategisia linjauksia uuden yleiskaavatyön pohjaksi. Kaupungin yleiskaavan uudistamisessa ja päivittämisessä tullaan ratkaisemaan selvitystöiden perusteella kaupungin laajenemisalueet sekä keskustan ja sen ympäristön kehittyvät ja tiivistyvät alueet. Yleiskaavatyön yhteydessä tulee ratkaistavaksi myös valtuustoaloitteessa mainitut 4-tien montun ja rautatiemontun kattaminen sekä niiden tulevaisuuden maankäyttö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä saapuneen aloitteen ja kaavoituksen selvityksen tiedokseen ja päättää, että valtuustoaloite huomioidaan yleiskaavaa valmisteltaessa.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Henttunen Matti, Peuraniemi Olli

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.