Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö

Poikkeamispäätökset  8.5.2020 § 7 ja 8

Suunnittelutarveratkaisut 8.5.2020 § 3 ka 4

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat 20.4. - 11.5.2020: 

Kaivuluvat lupanrot: 21 - 42/2020

Sijoitusluvat lupanrot: 51, 53 - 71/2020

Yleisten alueiden luvat nrot: 34, 36, 38, 40, 41, 43/2020

Kaupungingeodeetti
Henkilöstöpäätös:
§ 41 Määräaikaisen työntekijän työsopimuksen jatkaminen 1.5.-31.10.2020 / Rissanen, 24.04.2020
Tonttijakopäätös:
§ 42 Tonttijako 19-14-(1-5), 29.04.2020
§ 43 Tonttijako 21-21004-(7-9), 29.04.2020
§ 44 Tonttijaonmuutos 18-5811-3, 29.04.2020

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 24 Aatenpuiston leikkipaikan peruskorjaus, urakoitsijan valinta, 29.04.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 62 Suomen Punainen Risti Kontti- ketju, kuntalisäpäätös 2/2020, 11.05.2020
§ 63 Rovaniemen seudun mielenterveysseura/Rovaniemen Neuvokas, kuntalisäpäätös 4/2020, 11.05.2020
§ 64 Rovaniemen 4H-yhdistys ry, kuntalisäpäätös 3/2020, 11.05.2020
§ 65 Eduro-säätiö sr, kuntalisäpäätös 5/2020, 11.05.2020
Hankintapäätös:
§ 33 Pöyliörannan asemakaavan laatiminen, 27.04.2020
§ 73 Osaamisen kartoituksen käyttöönotto lomautetuille työnhakijoille., 12.05.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 32 Arctic Design Week tuottaja, 23.04.2020
§ 34 Tehtävien määräaikainen hoitaminen paikkatieto- ja tonttipalvelut 10.1.-31.10.2020, 27.04.2020
§ 35 Tehtäväpalkan tarkistaminen / Holm, 28.04.2020
§ 36 Irtisanoutuminen kunnossapitopäällikön virasta vakanssinro 44900010 ja viran täyttölupa, 04.05.2020
§ 37 Kunnossapitopäällikön viran hoito 4.5.-31.7.2020, 04.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että vt. kaupungingeodeetin, kaupungininsinöörin ja toimialajohtajan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön päätökset poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista on kuulutettu nähtäville erikseen. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 20.5 - 10.6.2020 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.