Elinvoimalautakunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Elinvoimalautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.5.2022

ROIDno-2022-710

Valmistelija

  • Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. "

Elinvoimalautakunnan talouden toteuma on toukokuun jälkeen -4,11 M€ (37,33 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -4,59 M€ (41,67 %). Ero tasaiseen toteumaan on 0,48M€.

Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on nollatulos. Toukokuun jälkeen Ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteuma on +494 962 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Elinvoimalautakunnan, sekä Ruoka- ja puhtauspalveluiden talousraportin ajanjaksolta 1.1 - 31.5.2022.

Päätös

Elivoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

taloussuunnittelijat, vt.konsernitalouspäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.