Elinvoimalautakunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Valtuustoaloite Rovaniemestä vastuullisen tekstiili- ja vaatetusalan edelläkävijä

ROIDno-2022-107

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä on ollut hyvin pitkät perinteet tekstiili- ja vaatetusalan keskuksena. Jokiemme varsilla on käyty kauppaa jo vuosisatoja. 1920-luvulla alkanut käsityökoulu on lukuisten vaiheiden jälkeen nyt osa Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaa. Kaupungissa on nähty muotinäytöksiä ja tutkittu jopa vaatetusfilosofiaa. 

Tekstiili- ja vaatetusalan trendeissä on havaittavissa muutosta, joka suosii vastuullista tuotantoa ja kotimaisia yrittäjiä. Tietoisuus niin sanotun pikamuodin ongelmista lisää kysyntää kestävälle kehitykselle ja Rovaniemellä on paljon potentiaalia olla osa tätä kasvutarinaa. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää tekstiili- ja vaatetusalan kehittämistä Rovaniemen alueella. Monivuotinen, Rovaniemen strategisia tavoitteita tukeva kehitystyö voi sisältää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä: 

 • vastuullisten raaka-aineiden tuotantoa, eli esimerkiksi puukuitujen kehitystä
 • maksuttomien poistotekstiilien keräyspisteiden lisäämistä, eli alan kiertotalouden edistämistä
 • alan koulutuksen lisäämistä oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, eli esimerkiksi yhteistyö Lapin koulutuskeskus REDUn tekstiili- ja muotialan sekä Lapin yliopiston muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen koulutusohjelman kanssa
 • vaatteiden jakamistalouteen liittyvät kokeilut ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukeminen, eli esimerkiksi vaatevuokraamotoiminnan kehittäminen ja erilaiset vaatekorjaamot 
 • alan osallistaminen kolmannen sektorin toimintaan, esimerkiksi käsityöt ja tekstiilitaide osana kuntouttavaa toimintaa"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

 • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuvaus

Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä on ollut hyvin pitkät perinteet tekstiili- ja vaatetusalan keskuksena. Jokiemme varsilla on käyty kauppaa jo vuosisatoja. 1920-luvulla alkanut käsityökoulu on lukuisten vaiheiden jälkeen nyt osa Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaa. Kaupungissa on nähty muotinäytöksiä ja tutkittu jopa vaatetusfilosofiaa. 

Tekstiili- ja vaatetusalan trendeissä on havaittavissa muutosta, joka suosii vastuullista tuotantoa ja kotimaisia yrittäjiä. Tietoisuus niin sanotun pikamuodin ongelmista lisää kysyntää kestävälle kehitykselle ja Rovaniemellä on paljon potentiaalia olla osa tätä kasvutarinaa. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää tekstiili- ja vaatetusalan kehittämistä Rovaniemen alueella. Monivuotinen, Rovaniemen strategisia tavoitteita tukeva kehitystyö voi sisältää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä: 

 • vastuullisten raaka-aineiden tuotantoa, eli esimerkiksi puukuitujen kehitystä
 • maksuttomien poistotekstiilien keräyspisteiden lisäämistä, eli alan kiertotalouden edistämistä
 • alan koulutuksen lisäämistä oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, eli esimerkiksi yhteistyö Lapin koulutuskeskus REDUn tekstiili- ja muotialan sekä Lapin yliopiston muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen koulutusohjelman kanssa
 • vaatteiden jakamistalouteen liittyvät kokeilut ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukeminen, eli esimerkiksi vaatevuokraamotoiminnan kehittäminen ja erilaiset vaatekorjaamot 
 • alan osallistaminen kolmannen sektorin toimintaan, esimerkiksi käsityöt ja tekstiilitaide osana kuntouttavaa toimintaa

Rovaniemellä on hyvät lähtökohdat luoda tekstiili- ja vaatetusteollisuudesta uusi toimiala ja näin monipuolistaa Rovaniemen elinkeinorakennetta.  Kyseessä on varsin laaja kokonaisuus, jonka osatekijöihin Rovaniemeltä löytyy vahvaa osaamista sekä koulutus- että tutkimusyhteisöistä ja myös kolmannen sektorin toimijoilta.  Luonnonvarakeskus toimii laajasti Lapissa. Lapin yliopistossa on koulutusohjelmat kuten sisustus- ja tekstiilimuotoilu, muoti, tekstiilitaide ja materiaalitutkimus sekä palvelumuotoilun maisteriohjelma luovat vahvaa osaamispohjaa yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuksen kanssa.  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon.  Kolmannella sektorin on toimijoita, jotka vaalivat lappilaista käsityöperinnettä ja tukevat käsityöyrittäjyyttä.

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden yrityskanta on Lapissa vielä suhteellisen pieni.  Yrityksiä oli vuonna 2020 yhteensä 66, työllisten määrä oli 71 ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 8,5 milj. euroa (Tilastokeskus).  Lapin korkeakoulukonsernin ja Redun opiskelijapotentiaali on hyvä kasvualusta myös uudelle yritystoiminnalle.

Vaate- ja tekstiiliteollisuuden edelleen kehittäminen on myös kansallisesti kiinnostava aihe ja toimialan mahdollisuudet on kansallisesti tunnistettu.  Toimialan mahdollisesta kasvusta on tehty useita esiselvityksiä ja tällä hetkellä on käynnissä Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n toimesta selvitys koskien kansainvälistä kilpailukykyä.

Uusien, kierrätettävien tekstiilikuitujen valmistus- ja tuotantolaitosten perustaminen edellyttää merkittäviä, jopa satojen miljoonien investointeja. Edellä mainitun selvityksen mukaan uusien materiaalien kehittämisen rinnalla tekstiili- ja vaateteollisuuden kasvu voi Suomessa perustua myös tekstiilikuitujen kehräämö- ja värjäysliiketoiminnalle, jossa investoinnit liikkuvat kymmenien miljoonien tasolla. 

Rovaniemen ja Lapin näkökulmasta tekstiiliteollisuuden liiketoimintamahdollisuudet voisivat rakentua monialaiseen osaamiseen, jossa tekstiili- ja vaateteollisuutta kehitetään yhdistämällä sitä Lapin korkeakoulujen design, liiketoiminta sekä erityistoimialojen esim. urheiluvaatetuksen tai terveys– ja hoitoalan tarpeisiin (älykkäät ja toiminnalliset tekstiilit).  

Rovaniemen kaupunki on keskustellut alustavasti Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan edustajan kanssa mahdollisuudesta selvittää tekstiili- ja vaatetusalan kehittämistä Rovaniemen alueella.   Valtuustoaloitteen aihepiiri kiinnostaa myös Lapin yliopistoa ja selvitystä viedään eteenpäin syksyllä 2022 uuden opintovuoden alkaessa.  Aiemmin mainituissa eri koulutusohjelmissa on mahdollisuus tehdä erilaisia selvityksiä mm. opinnäytetöinä.  Lisätiedon ja tarkentuvan kokonaiskuvan jälkeen päätetään erillisistä kehittämishankkeesta, johon haetaan ulkopuolista rahoitusta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen sekä elinkeinot- ja työllisyys palvelualueen vastauksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia. 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

aloitteen tekijät, elinkeinot ja työllisyys

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.