Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Asemakaavan muutos 11.kaupunginosa, korttelit 11026, 11029 ja 11030 sekä katu- ja suojaviheralueet, Muonakuja

ROIDno-2020-976

Valmistelija

  • Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija EJ 22.2.2021

11.kaupunginosan kortteleiden 11026, 11029 ja 11030 sekä katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaava sekä sen muutosvaihtoehdot on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti 14.10.- 27.10.2020 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-sivuilla. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 13.10.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Kolmessa muutosvaihtoehdossa on huomioitu hakijan esittämä muutos kortteleihin 11026 ja 11030, jotta pysäköintialue saadaan liitettyä kaupan kortteliin. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan AR-korttelin pinta-alassa, liittymäratkaisujen osalta sekä asuinrakennusten rakennusoikeudessa ja -massojen sijoittelussa. Vireilletulon ja valmisteluvaiheen aikana kaavamuutoksesta ei ole tullut mielipiteitä.

Valmisteluvaiheen nähtävillä olon jälkeen vaihtoehtoa 3 esitetään kaavaehdotukseksi. Kyseinen vaihtoehto selkeyttää alueen rakennetta ja toimintoja parhaiten. Napapiirin Energia ja Vesi Oy on myös todennut, että alueella oleva kunnallistekniikka voidaan toteuttaa kyseisen vaihtoehdon mukaisesti. Kaavaehdotusta on korjattu 22.2.2021 päivätyssä kaavakartassa kaupungin yhdyskuntatekniikalta saatujen lausuntojen pohjalta. Lisäksi on muutettu korttelin 11029  käyttötarkoitusta, kerroslukua ja ohjeellisten rakennusalojen sekä paikoitusalueen sijaintia. 

Kaavoitus esittää, että 9.10.2020 päivätty ja 22.2.2021 korjattu asemakaavan muutos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi. Tuolloin asemakaavamuutoksella muodostuu KL-kortteli 11030 pysäköintialueineen rakennustehokkuudella 1000 k-m2 ja kerrosluvulla II. Lisäksi muutoksella muodostuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten AR-2-kortteli 11029, joka mahdollistaa myös palveluasumisen korttelissa. Korttelin tehokkuusluku on e=0.30 kerrosluvulla I u ½. Kävely- ja pyörätiet muuttuvat siten, että Metsämuseontietä ei ylitetä kaupan kohdalta vaan Reissumiehentien risteysalueelta.  Korttelin 11029 alueella sijaitsevat pyörätiet poistuvat ja kortteleiden 11029 ja 11030 väliin osoitetaan uusi kävely- ja pyörätie, joka myös selkeyttää alueen pyörätieverkostoa. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan sitova tonttijako, joka asetetaan kaavan yhteydessä julkisesti nähtäville.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää 11. kaupunginosan kortteleiden 11026,11029 ja 11030 sekä katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan sekä tonttijaon muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen 9.10.2020 päivätyn ja 22.2.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori.  Asemakaavamuutoksesta peritään hakijalta 5000 euroa, tonttijakomuutoksesta 350 euroa sekä kuulutuskustannukset 300 euroa/kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.