Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Asemakaavan muutos kortteli 35 tontti 4, Kansankatu 8

ROIDno-2019-3540

Valmistelija

  • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija TT 18.2.2021

Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta 1. kaupunginosan korttelin 35 tontille 4 osoitteessa Kansankatu 8, jotta tontille mahdollistuisi nykyistä tehokkaampi rakentaminen. Tontilla oleva vanha liikerakennus on käyttöikänsä päässä ja tontille on tarkoitus toteuttaa uusi kerrostalo pääasiassa asuinkäyttöön. Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 10.2.2020 ja siitä laaditiin kaksi luonnosvaihtoehtoa valmisteluvaiheen kuulemiseen 19.6.2020-2.7.2020. Valmisteluvaiheen kuulemisessa jätettiin kaksi mielipidettä, jotka on huomioitu suunnittelussa ja niihin on vastattu asemakaavan selostuksen liitteenä olevalla vuorovaikutuslomakkeella. 

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen jatkosuunnittelun pohjaksi valittua vaihtoehtoa on korjattu toteuttajan suunnitelmien mukaisesti rakennusalan sijoittelun ja rakennusoikeuden sekä pysäköintiratkaisujen suhteen. Korjaukset mahdollistavat tontin toimivamman toteutuksen ja uudisrakentamisen. Tontista muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) kerrosluvulla VI. Käyttötarkoituksen mukaista rakennusoikeutta on 3800 k-m2. 

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että 1.kaupunginosan korttelin 35 tontin 4 asemakaavan muutos asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville 8.6.2020 päivätyn ja 10.2.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 5000 € ja kuulutuskustannuksina 300 €/ kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.