Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Asemakaavan muutos kortteli 474 sekä viereinen virkistysalue, Pallarintie 37

ROIDno-2020-2901

Valmistelija

  • Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 2.2.2021/ kaavasuunnittelija NC:

Tausta:
Kiinteistönomistaja on hakenut 4. kaupunginosan kortteliin 474 sekä viereiselle lähivirkistysalueelle asemakaavan ja tonttijaon muutosta osoitteessa
Pallarintie 37. Hakija esittää, että asemakaavan muutoksella tutkitaan viereisten lähivirkistysalueiden liittämistä kortteliin 474. Liitettävät palstat ovat hakijan omistuksessa. Hakijan tavoitteena on mahdollistaa tulvavallin rakentaminen tontilla suojaamaan olemassa olevia rakennuksia.

Vaiheet:
Kaavoituspäällikkö on päätöksellään (9.9.2020, 9 §) käynnistänyt asemakaavamuutoksen 4. kaupunginosan korttelissa 474 sekä lähivirkistysalueella. Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille Lapin Kansassa 17.11.2020, asemakaavan muutosluonnos asetettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 18.11.–1.12.2020 väliseksi ajaksi palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus 2. kerros, Koskikatu 25) sekä kaupungin internetsivujen Kaavatorille. Nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 17.11.2020 sekä kirjeellä maanomistajalle ja rajanaapureille. Kaavamuutokseen liittyen saapui yksi mielipide, mielipide on käsitelty liitteenä olevalla vuorovaikutuslomakkeella. Lausuntopyynnöstä huolimatta, ELY-keskus ei kokenut tarpeelliseksi jättää virallista lausuntoa yksityisen maanomistajan tulvavallihankkeesta. ELY-keskus kuitenkin totesi sähköpostin välityksellä, että ELY-keskuksella ole hankkeesta huomautettavaa.

Kaavamuutos:
Asemakaavan muutoksella lähivirkistysaluetta liitetään asuinpientalojen korttelialueeseen. Uuden AP-tontin kerroslukuna säilyy kaksi (II), tehokkuusluku e=0.30 muutetaan rakennustehokkuusluvuksi 785 k-m². Rakennusoikeus ei nouse asemakaavamuutoksen myötä. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tulvasuojapenkereen rakentaminen suunnittelualueen tontille. 

Ranta-alueen palstojen liittäminen asemakaavan mukaiseen rakennuspaikkaan katkaisee rannan viheryhteyden ja sinne kaavoitetun ohjeellisen kevyen liikenteen reitin. Reitti johtaa kaavoitetulle uimapaikalle. Uimapaikkaa ja kevyen liikenteen reittiä ei ole alueelle kuitenkaan rakennettu. Kaupunki edellyttää, että tontin etelän puoleiset kaava-alueen ulkopuoliset lähivirkistysalueeksi kaavoitetut palstat luovutetaan kaupungille, osittain maanvaihtona. Kortteliin 474 liitettävät/ vaihdettavat maa-alueet eivät sovellu asuinrakentamiseen, vaan toimivat lisämaana tulvapenkerettä varten. Kaupungille luovutettavilla maa-alueilla turvataan jatkossakin viheryhteys rantaan ja kaavoitetulle uimapaikalle, joten kaavamuutoksen vaikutukset ympäröivään rakenteeseen säilyvät pieninä. 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 766 5679
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että 4. kaupunginosan korttelin 474 sekä lähivirkistysalueen asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 19.10.2020 päivätyn kaavaluonnoksen mukaisesti. Ehdotus asemakaavan ja tonttijaon muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 3000 € ja 350 € tonttijakokustannuksina sekä 300€/ kuulutus.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.