Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ateriakuljetusten hankinta / delegointipäätös

ROIDno-2021-217

Valmistelija

  • Marja-Kaisa Mäntylä, ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö, marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi
  • Virve Kivelä, hankinta-asiantuntija, virve.kivela@rovaniemi.fi

Perustelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut on valmistellut ateriakuljetusten tarjouspyynnön ja hankintasopimusluonnoksen. Hankinnan kohteena ovat ateriakuljetukset ajalle
7.6.2021-6.6.2023 ja tilaaja pidättää oikeuden optiona jatkaa sopimuskautta toistaiseksi voimassaolevana.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimuksen allekirjoittamisesta. Tilaaja pidättää oikeuden optiona jatkaa sopimuskautta toistaiseksi voimassaolevana.

Kaupunginvaltuuston (Kv 14.12.2020 /100 §) päättämän hallintosäännön mukaan toimielin päättää ja hyväksyy toimialansa erillishankintojen tarjouspyynnön liitteineen, hankintapäätöksen ja siihen liittyvät option jatkaa sopimuskautta toistaiseksi voimassaolevana, hankintasopimuksen, hankintaoikaisun ja keskeyttämispäätöksen, jonka arvo ylittää 500 000 €. Toimielin voi delegoida hankinnan kaikki edellämainitut hyväksymisvaltuudet
toimialajohtajalle.

Liitteessä olevat asiakirjat (8 kpl) eivät ole julkisia (JulkL 621/1999 § 24, kohta 17). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Esitän, että elinvoimalautakunta delegoi ateriakuljetusten tarjouspyynnön ROIDno-2021-217 liitteineen, hankintapäätöksen, hankintasopimuksen sekä mahdollisen hankintaoikaisun ja keskeyttämispäätöksen allekirjoituksen toimialajohtaja Jukka Kujalalle.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö Marja-Kaisa Mäntylää.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö Marja-Kaisa Mäntylä poistui kokouksesta klo 15.01 tämän asian päätöksenteon jälkeen.  

Tiedoksi

Hankintapalvelut, Marja-Kaisa Mäntylä, Merja Ahonen, Virve Kivelä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.