Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Elinvoimalautakunnan investointien käyttösuunnitelman tarkistaminen

ROIDno-2020-516

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
  • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rovaniemen kaupungin talousarvion 2021 ja talousuunnitelman 2022-2023 kokouksessaan 16.11.2020 § 91. Talousarvion investointiosassa on päätetty elinvoimalautakunnan investoinneista. Elinvoimalautakunnan investoinneista Ruokasenkadun sillan toteuttamiselle päätettiin asettaa avustusehto: 

KATUJEN PERUSKORJAUKSET, PÄÄLLYSTÄMISET JA UUDISRAKENTAMINEN

Määrärahat käytetään keskeneräisten töiden loppuunsaattamiseen, heikkokuntoisten katujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden peruskorjaukseen. Määrärahoja käytetään myös olemassa olevan katuverkon liikennejärjestelyiden kehittämisen vaatimiin muutos- ja täydennysrakentamiskohteisiin. Katujen perusparantamiskohteiden valinta tehdään yhteistyössä Napapiirin Energian ja Veden kanssa, jolloin kadun alla olevien putkien ja johtojen uusiminen voidaan toteuttaa kadun rakentamisen yhteydessä. Määrärahalla parannetaan myös esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta yksittäisissä ongelmakohdissa. Katuvalaistuksen osalta määrärahaa käytetään olemassa olevan valaistusverkon saneeraamiseen mm. huonokuntoisten pylväiden uusimiseen ja säästökytkennän laajentamiseen. Kohteet päätetään työohjelman hyväksymisen yhteydessä. Suunnittelukaudelle toteutetaan Heposuontien päällystäminen, Ruokasenkadun sillan rakentaminen sekä Rantareitin jalankulku- ja pyörätiet. Elinvoimalautakunta hakee valtionavustusta Ruokasenkadun sillan rakentamisen ja Ruokasenkadun peruskorjauksen välillä Rovakatu - Poromiehentie muodostamalle hankkeelle liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointiohjelmasta 2020. Jos avustusta ei saada, Ruokasenkadun sillan rakentamista lykätään.

Traficomin 19.1.2021 päivätyn päätöksen mukaisesti Ruokasenkadun hankeelle ei myönnetty avustusta:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei myönnä Rovaniemen kaupungille valtionavustusta hakemuksen mukaisen kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin. 

Traficom päätöksen mukaisesti talousarviossa Ruokasenkadun sillalle asetettu avustusvaade ei täyty, eikä sillan rakentamista voida toteuttaa vuoden 2021 aikana. 

Kaupunginvaltuuston (14.12.2020 § 100) hyväksymän hallintosäännön 76 §:n mukaan talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan. Talousarvion yhteydessä valtuusto päättää sitovuustasosta.

Kaupunginvaltuuston (16.11.2020 § 91) vuoden 2021 talousarvion mukaan toimielimiä sitovia määrärahoja ovat toimielimille myönnetyt investointien nettomäärärahat ja elinvoimalautakunnan investointien työohjelmista päättää elinvoimalautakunta.

Kaupunginhallituksen (7.12.2020 § 409) talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.2 mukaan toimielimet päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Toimielimiä sitovat toimielimelle myönnetyt investointien nettomäärärahat toimielinkohtaisesti.  Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.4 mukaan toimielimet päättävät määrärahat käyttösuunnitelmissa tarkemmalla tasolla ja mikäli määrärahojen ja investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana, on toimielimen tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Edellä mainitun perusteella ja valtuuston ja kaupunginhallituksen osoittaman toimivallan rajoissa elinvoimalautakunnalla on mahdollisuus tarkistaa elinvoimalautakunnan investointien käyttösuunnitelmaa elinvoimalautakunnalle myönnettyjen investointien nettomäärärahojen (9,0 milj. euroa) puitteissa.

Keskustan katujen peruskorjaushankeen jatkuvuuden varmistamiseksi ja korjausvelan kasvun hillitsemiseksi on Ruokasenkadun sillan rakentamiseen varattu investointimääräraha tarkoituksenmukaista kohdentaa uudelleen. Vapautuva investointimääräraha kohdistetaan pääosin Ruokasenkadun peruskorjaukseen joukkoliikennekaduksi välillä Rovakatu - Poromiehentie. Vapautuvaa investointimäärärahaa on kohdistettu osittain myös muille hankkeille. Ruokasenkadun sillan rakentaminen on siirretty kaupunginvaltuustoston päätöksen mukaisesti toteutettavaksi myöhemmin. Muutettu elinvoimalautakunnan investointien käyttösuunnitelma on esitetty liitteessä 1.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy investointien käyttösuunnitelman 2021 muutoksen liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rakennuspäällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.