Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Elinvoimalautakunnan sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden tuloskortit ja tilinpäätökset 2020

ROIDno-2019-481

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

"Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

"Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Talousraportti on laadittu kirjanpidon 25.2.2021 mukaisesti. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla joulukuun jälkeen 100,00 %. Elinvoimalautakunnan käyttöprosentti on 98,79 %.

Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, sen tavoite on nollatulos. Tavoite saavutettiin tilikaudella 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimalautakunnan (liite 1) sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden (liite 2) tilikauden 2020 tuloskortit ja esittää niiden liittämistä kaupungin tilinpäätökseen. Lautakunta merkitsee elinvoimalautakunnan sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden vuoden 2020 tilinpäätösraportit tiedoksi (liiteet 3 ja 4).

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallinto- ja talouspäällikkö Rauni Jokelaista.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talous- ja rahoituspalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.