Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Elinvoimalautakunnan talousraportti 1.1-31.1.2021

ROIDno-2021-585

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1. mukaan:

"Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

"Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Tammikuun kirjanpito valmistui 17.2.2021. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla tammikuun jälkeen 8,33 %. Elinvoimalautakunnalla se oli 2,87 %.

Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on 0 tulos. Tammikuun jälkeen tilanne oli + 233,3tEuroa

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkistee tiedoksi liitteessä olevat elinvoimalautakunnan sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden 1.1-31.12.2021 talousraportit.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallinto- ja talouspäällikkö Rauni Jokelaista.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.