Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Elinvoimatoimialan hallintopäällikön viran täyttäminen ja elinkeino- ja työllisyyspalveluiden palvelualuepäällikön määrääminen

ROIDno-2020-1443

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintopäällikön tehtävät

Hallintosääntö 55§: Lautakunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää lautakunta. Elinvoimatoimialalle on tarpeen perustaa hallintopäällikön virka. Hallintopäällikkö tehtäviin kuuluu:

 • laaja-alaisesti elinvoimatoimialan johdon tukitehtäviä, johon sisältyy yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon valmistelu-, johto-, kehittämis- ja toimeenpanotehtäviä sekä koordinoivaa valmistelua toimialan toimintayksiköiden kesken  

 • lautakuntiin liittyvän valmistelutyön tukeminen sekä lautakuntien päätösten valmisteleminen

 • toimialan palveluiden valmistelu, suunnittelu, organisointi, seuranta ja kehittäminen

 • vastata kaupungin kasvulle ja kehittymiselle olennaisten elinkeino- ja työllisyyspalvelujen resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi

 • elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toiminnan, henkilöstön, palvelutuotannon ja talouden johtaminen, sekä toimintayksiköiden päälliköiden ja muiden suorien alaisten lähiesimiehenä toimiminen

 • vastata toimialan oikeudellisten asioiden hoitamisesta ja avustaa toimialan palvelualueita hallinnollisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä

 • toimialan johtoryhmän jäsenenä toimiminen

 

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 organisaatiouudistuksesta, jonka yhteydessä perustettiin elinvoiman toimiala. Toimiala muodostuu kahdesta toimielimestä; elinvoima- ja ympäristölautakunnasta. Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 toimielinten palvelualuejaosta. Elinvoimalautakunnan palvelualueet ovat elinkeino- ja työllisyyspalvelut, sekä tekniset palvelut. Elinvoimalautakunnan toimintayksiköitä ovat elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut, alueelliset palvelut, kansainväliset palvelut, kaavoitus, paikkatieto- ja tonttipalvelut, sekä yhdyskuntatekniikka. Ympäristölautakunnan palvelualue on ympäristövalvonta ja sen toimintayksiköt ovat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja pelastuspalvelut. 

Toimialalla ei ole hallintopäällikölle osoitettujen tehtävien hoitamiseen henkilöresurssia ja sen puute näkyy toimialalla mm. seuraavasti: 

 • elinkeino- ja työllisyyspalveluiden palvelualueella ei ole henkilöä, joka toimisi palvelualueen vastuuhenkilönä ja tämä kuormittaa toimialajohtoa erittäin paljon: elinkeino- ja työllisyyspalveluiden päivittäinen operatiivinen johtaminen vie aikaa, mikä on pois koko toimialan johtamiselta ja suunnittelemiselta (talous, palvelut, perehtyminen valmistelun alla oleviin asioihin ja sitä kautta perustellut esitykset lautakunnalle, kaupunginhallituksen ja -valtuuston edellyttämät toimet, sitoutuminen kaupungin strategia- ja johtoryhmätyöhön), sekä mahdollisuudelta osallistua maakunnalliseen, tai valtakunnantason strategia-, suunnittelu- ja kehittämistyöhön missä tarvitaan Rovaniemen edunvalvontaa

 • yritysten maankäytön tarpeisiin liittyvät taustatyöt ja yhteenjuokseminen jäävät taka-alalle tai pitkittyvät suhteettomasti, koska toimialalla ei ole elinkeinopalveluiden vastuuhenkilöä, joka toimisi yritysten sekä kaavoituksen, paikkatieto- ja tonttipalvelujen, yhdyskuntatekniikan ja rakennusvalvonnan välissä

 • oikeudellisen osaamisen puute toimialan valmistelussa näkyy siten, että on tilanteita missä on tehty paljon valmistelutyötä ja sidottu resursseja, vaikka asia ei olisi alun alkaenkaan kuulunut kaupungin tehtäväksi kaupungin viranhoitoon kuuluvaksi asian ollessa yksityisoikeudellinen

 • henkilöstöasioiden edellyttämää valmistelua kaupungin henkilöstöyksikölle/ toimialalle ei ehditä tehdä tarpeeksi nopeasti ja tämä vaarantaa toimialan palvelukyvyn

 • toimialalla on haasteita nimetä edustajaa sellaisiin työryhmiin, mitkä koskevat kaupungin hallinnon suunnittelua ja kehittämistä 

 

Suoritetun tehtävän vaativuuden perusteella (hallintopäällikkö, palvelualueen johtaminen, lakiasiat) määriteltäväksi tehtäväkohtaiseksi palkaksi virkaan esitetään 5 209,08 euroa/kk. 

Viran kelpoisuusehto esitetään määriteltäväksi seuraavasti: oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto, elinvoimatoimialan tehtävien tuntemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää perustaa elinvoimatoimialan hallintopäällikön viran 1.5.2020 alkaen. Viran tehtäväkohtainen palkka on 5 209,08 euroa/kk (hinnoittelukohta: palkkahinnoittelun ulkopuoliset) ja kelpoisuusehtona oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi korkeakoulututkinto, elinvoimatoimialan tehtävien tuntemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Päätös

Jaakko Portti esitti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. Portin esitystä kannatti Mikko Lempiäinen. 

Puheenjohtaja totesi, että asian pöydällepanosta on tehty kannatettu päätösesitys, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka ovat asian käsittelyn kaannalla äänestävät Jaa ja ne, jotka ovat asian päydällepanon kannalla äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) Jaa-ääntä ja kolme (3) Ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

Jaakko Portti esitti, että päätösesitystä hallintopäällikön viran perustamisesta ei hyväksytä, ja mahdollinen tarvittava henkilöstöresurssit hoidetaan toimialan sisäisin henkilöstöjärjestelyin. Puheenjohtaja totesi, että Portin esitys raukeaa kannattamattomana.

Elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Jaakko Portti jätti asiasta eriävän mielipiteen. Liite 1.

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Kaisu Huhtalo, Lauri Ylipaavalniemi, Minna Muukkonen, Heikki Poranen, Petteri Pohja, Anna-Maria Alaluusua, Katja Lindholm, Aarne Jänkälä

 • Ei 3 kpl 27%

  Mikko Lempiäinen, Marianna Mölläri, Jaakko Portti

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 27 §:n mukaan hallintosäännön 24 §:n mukaisesti muodostuville palvelualueille on määrättävä palvelualuepäällikkö, joka toimialajohtajan johdon ja valvonnan alaisuudessa johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa. Palvelualuepäällikön valitsee lautakunta. Palvelualuepäällikkö toimii palvelualueella työnantajan edustajana. Palvelualuepäällikkö määrää yksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa yksikön esimiehen tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen.

 

Elinvoimalautakunta on päätöksellään 28.4.2020 § 60 perustanut hallintopäällikön viran ja sisällyttänyt palvelualuepäällikön tehtävän hallintopäällikön tehtävänkuvaan. Koska virkaa ei ole täytetty, avoimen viran tehtävien hoito on suunniteltu järjestettäväksi määräaikaisesti siten, että palvelualuepäällikön tehtävä ja lakimiestehtävät eriytetään hallintopäällikön tehtävästä. Tällöin hallintopäällikön tehtävän vaativuus vähenee ja saadaan kokemuksia siitä, vastaisiko tehtävien hajauttaminen ja palvelualuepäällikön tehtävien sivutoiminen hoitaminen parhaiten organisaation johtamisen ja hallintotehtävien hoitamisen tarpeisiin. Hallintopäällikön keskeisiksi tehtäväalueiksi jäisivät elinvoimatoimialan hallinnolliset valmistelutehtävät, johdon tukitehtävät sekä toimialan hallintohenkilöstön esimiestehtävät.

 

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 3 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi, jos avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. Kaupungin organisaatiossa noudatetun käytännön mukaan alle vuoden pituiset määräaikaiset virkasuhteet on voitu täyttää ilman julkista hakumenettelyä. Edelleen lain 6 §:n 2 momentin mukaan henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää.

 

Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat valitsevat perustamiensa virkojen osalta ne johtavat viranhaltijat, joista ne ovat päättäneet erikseen. Kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät näiden virkojen osalta virkasuhteen kestosta ja palkkauksesta, ja vahvistavat virkavaalin. Kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja valitsevat muut alaisensa viranhaltijat. Elinvoimalautakunta ei ole päättänyt 28.4.2020 § 60, että se valitsee hallintopäällikön, joten hallintopäällikön valitsee toimialajohtaja.

 

Toimialajohtaja Jukka Kujalan näkemyksen mukaan sivutoiminen palvelualuepäällikön tehtävä soveltuisi parhaiten osaksi kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinin virkatehtäviä. Rintala-Gardinia on kuultu mahdollisen virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen johdosta lain kunnallisesta viranhaltijasta 23 §:n edellyttämällä tavalla, ja kuulemisen yhteydessä hän ilmoitti suostuvansa ehdotettuun järjestelyyn.

 

Toimialajohtaja on keskustellut hallintopäällikön viran määräaikaisesta hoitamisesta vs. erityissuunnittelija, kauppatieteiden maisteri Rauni Jokelaisen kanssa. Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Koska Jokelainen on työskennellyt kaupungin organisaatiossa erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä, hän olisi toimialajohtajan näkemyksen mukaan soveltuva määräaikaiseen ja viran alkuperäistä tehtävänkuvaa suppeampaan hallintopäällikön tehtävään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää

 1. Määrätä kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinin hoitamaan työllisyys- ja elinkeinopalveluiden palvelualueen palvelualuepäällikön tehtävää suostumuksensa mukaisesti ajalla 1.9.2020-31.5.2021 ja

 2. päättää hyväksyä, että toimialajohtaja täyttää hallintopäällikön avoimen viran tehtävänkuvaltaan muutettuna määräaikaisesti ajalle 1.9.2020-31.5.2021. Elinvoimalautakunta päättää viran vakituisesta täyttämisestä.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta 28.4.2020 § 60 päätti perustaa toimialalle hallintopäällikön viran. Hallintopäällikön tehtäviin määrättiin 

 • laaja-alaisesti elinvoimatoimialan johdon tukitehtäviä, johon sisältyy yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon valmistelu-, johto-, kehittämis- ja toimeenpanotehtäviä sekä koordinoivaa valmistelua toimialan toimintayksiköiden kesken  

 • lautakuntiin liittyvän valmistelutyön tukeminen sekä lautakuntien päätösten valmisteleminen toimialan palveluiden valmistelu, suunnittelu, organisointi, seuranta ja kehittäminen

 • vastata kaupungin kasvulle ja kehittymiselle olennaisten elinkeino- ja työllisyyspalvelujen resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi

 • elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toiminnan, henkilöstön, palvelutuotannon ja talouden johtaminen, sekä toimintayksiköiden päälliköiden ja muiden suorien alaisten lähiesimiehenä toimiminen

 • vastata toimialan oikeudellisten asioiden hoitamisesta ja avustaa toimialan palvelualueita hallinnollisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä

 • toimialan johtoryhmän jäsenenä toimiminen

Suoritetun tehtävän vaativuuden perusteella (hallintopäällikkö, palvelualueen johtaminen, lakiasiat) määriteltäväksi tehtäväkohtaiseksi palkaksi virkaan esitettiin 5 209,08 euroa/kk. 

Viran kelpoisuusehdoksi esitettiin määriteltäväksi seuraavasti: oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto, elinvoimatoimialan tehtävien tuntemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Elinvoimalautakunta 25.8.2020 §110 päätti: 

 1. Määrätä kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinin hoitamaan työllisyys- ja elinkeinopalveluiden palvelualueen palvelualuepäällikön tehtävää suostumuksensa mukaisesti ajalla 1.9.2020-31.5.2021 ja

 2. päättää hyväksyä, että toimialajohtaja täyttää hallintopäällikön avoimen viran tehtävänkuvaltaan muutettuna määräaikaisesti ajalle 1.9.2020-31.5.2021. 

Hallintopäällikön tehtävien hoito järjestettiin määräaikaisesti siten, että palvelualuepäällikön tehtävät ja lakimiestehtävät eriytettiin hallintopäällikön tehtävästä. Tällä muutoksella hallintopäällikön tehtävän vaativuus väheni ja on saatu kokemuksia siitä, vastaisiko tehtävien hajauttaminen ja palvelualuepäällikön tehtävien sivutoiminen hoitaminen parhaiten organisaation johtamisen ja hallintotehtävien hoitamisen tarpeisiin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta 

 • päättää täyttää toimialan hallintopäällikön viran 1.6.2021 alkaen ja

 • vahvistaa viran kelpoisuusehdon seuraavasti: ylempi korkeakoulututkinto, elinvoimatoimialan tehtävien tuntemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito

 • määrätä hallintopäällikön keskeisiksi tehtäväalueiksi elinvoimatoimialan hallinnolliset valmistelutehtävät, johdon tukitehtävät sekä toimialan hallintohenkilöstön esimiestehtävät

 • suoritetun tehtävän vaativuuden perusteella tehtäväkohtaiseksi palkaksi virkaan päätetään 4440,66 euroa/kk. 

 • määrätä Tuula Rintala-Gardinin hoitamaan työllisyys- ja elinkeinopalveluiden palvelualueen palvelualuepäällikön tehtävää suostumuksensa mukaisesti 1.6.2021 alkaen.

Päätös

Hallinto- ja talouspäällikkö Rauni Jokelainen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, kohta 3, Intressijäävi ja kohta 7, Yleislausekejäävi).

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Rauni Jokelainen

Tiedoksi

Tuula Rintala-Gardin, Rauni Jokelainen, Antti Määttä, Kirsi-Maria Petrelius, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.