Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 LISÄPYKÄLÄ: Elinvoimalautakunnan lausunto: Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma 2021 - 2025 (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2302

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laatiminen, kulttuuripoliittisten linjausten määrittely vuosille 2021-2025, oli kulttuuripalvelujen toiminta- ja käyttötaloussuunnitelmassa vuonna 2020.

Tavoitteena on ollut työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Rovaniemen laajassa, osallisuutta painottaneessa brändityössä kehitettiin tavat ja kanavat toteuttaa eri ohjelmia ja hankkeita. Tätä kehitystyötä hyödynnettiin kulttuuriohjelman laatimisessa kustannustehokkaasti, mukaan lukien monikanavaisuus; erityisesti kehitettyjä eri kanavia hyödynnettiin ja pilotoitiin.

Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa. Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä. Olennaista on ollut luoda ohjelma, joka tarjoaa prosessin aikana ja eri kanavia hyödyntäen osallisuuden paikkoja kuntalaisille, kulttuuritoimijoille ja kaikille kiinnostuneille toimijoille, eri tahoille ja sidosryhmille. 

Ohjelmatyössä otettin huomioon uuden kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteet, joiden toteuttamisen lähtökohtana ovat demokratia, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Tavoitteet tiivistetysti:

1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;

2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;

3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;

4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus. 

Ohjelman päätöksentekoprosessi etenee siten, että sivistyslautakunnan käsiteltyä ohjelman helmikuun kokouksessaan, se lähetetään lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin, päätyen lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Flatlight Creative Housen edustaja Ida Tirkkonen ja kulttuurituottajat Roosa Nevala ja Matti Selin esittelevät kokouksessa Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta kuulee esittelyn Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelmasta  vuosille 2021-2025, hyväksyy ohjelman  ja lähettää sen esityksen mukaisesti lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin. Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

ELINVOIMALAUTAKUNTA 2.3.2021 

Elinvoimalautakunnan lausunto, Rovaniemen kulttuuriohjelma 2021-2025

Sivistyslautakunta on kuullut 25.2.2021 esittelyn Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelmasta vuosille 2021-2025, hyväksynyt ohjelman ja lähettänyt ohjelman  lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin. Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Tavoitteena on ollut työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa. Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä.

Kulttuuriohjelman tavoitteet tiivistetysti ovat:

1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;

2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;

3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;

4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta toteaa Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelmasta seuraavaa:

Rovaniemen kaupungin kulttuurivisio on asetettu korkealle ja sen toteutuminen edellyttää hyvää yhteistyötä yksilöiden, yhteisöjen ja kaupungin välillä. Tähän edellytykseen onkin ohjelmassa kiinnitetty huomiota ja kaupungin laaja kulttuuriekosysteemi on ohjelmassa tuotu hyvin esille. Kulttuuriohjelman ydinteemat: hyvinvointi, yhdenvertaisuus, yhteistyö, kulttuurin monipuolisuus ja vetovoimatekijät kiinnittävät huomiota niin yksilön hyvinvointiin ja hyvää arkeen, kuin laajemminkin Rovaniemen kaupungin elinvoima- ja pitovoimatekijöihin. Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma 2021-2025 on selkeä ja tässä ajassa elävä tiivis kokonaisuus, minkä pohjalta Rovaniemen kaupungilla on hyvät edellytykset onnistua tavoitteessaan rohkeana ja luovana arktisena pääkaupunkina. Lisäksi elinvoimalautakunta pyytää kiinnittämään huomioita erityisryhmien tarpeisiin kulttuuritiloissa.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.