Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Lapland Talent Attraction -hanke

ROIDno-2021-574

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilastokeskuksen syksyllä julkaiseman väestöennusteen mukaan Euroopan ja Suomen väestön ikääntyminen kasvaa edelleen voimakkaasti ja osaavasta työvoimasta tullaan käymään kova kilpailu.  Ennusteen mukaan nykyinen korkeakoulujen aloituspaikkojen määrä Lapissa ylittää koko korkeakouluiänsaavuttaneen lappilaisen ikäluokan koon lähivuosina. Myös oppilaitokset ovat valtavan haasteen edessä. 

Juuri julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan 53 prosenttia kyselyyn vastanneista lappilaisista yrityksistä ilmoitti, että osaavan työvoiman saatavuus on yrityksen kasvun merkittävä este tai työvoiman saatavuus rajoittaa jossain määrin yrityksen kasvua. Osaajaveto- ja pitovoiman haaste onkin tunnistettu yhdeksi maakunnan keskeisistä tulevaisuushaasteita. Lapin liitto on käynnistänyt maakunnallisen veto- ja pitovoimaselvitystyön, jonka tavoitteena on tehdä tiekartta maakunnan vetovoimaisuuden kasvattamiseksi.

Kilpailu asukkaista ja osaajista eri alueiden välillä kiristyy koko ajan.  Työn mielekkyys, yrittäjämäisyys ja itsensä toteuttaminen ovat työntekijöille yhä tärkeämpiä. Paikkakunta on yhä suuremmalle osalle työpaikkaa tärkeämpi kriteeri asuinpaikkaa valitessa. Tämän takia systemaattinen osaajamarkkinointi onkin kaupunkien ja alueiden keskuudessa yhä tavallisempaa.  Osaajamarkkinoinnista on saatu Lapissa hyviä tuloksi vuosina 2018–2020 Talent Boost – hankkeen avulla.

Lapland Talent Attraction -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Lapin keskeisten toimialojen kasvu nostamalla Lapin työikäisen väestön määrää, erityisesti houkuttelemalla maakuntaan kasvua mahdollistavia osaajia.

 

Hankkeen asettamispäätös on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää osallistua hankkeeseen liitteenä olevan asettamispäätöksen mukaisesti 30 000 eurolla jakautuen vuosille 2021 - 2022 edellyttäen, että hankkeen muu rahoitus toteutuu suunnitellusti. Hankkeen tuloksista raportoidaan House of Laplandin palvelusopimuksen raportoinnin yhteydessä.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallinto- ja talouspäällikkö Rauni Jokelaista.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

 

Elinvoimalautakunta piti tauon tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 16.10 - 16.20.

Tiedoksi

House of Lapland

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.