Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle elinvoimalautakunnan 24.11.2020 § 159 päätöksestä tehtyyn valitukseen

ROIDno-2019-1026

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 9.9.2019:

Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy on valtuutettu hakemaan asemakaavan muutosta 5. kaupunginosan korttelin 521 tontille 10, Eteläranta 5. Hakijan tavoitteena on saada tontti muutettua rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten käyttötarkoitukseksi AR sekä saada lisää rakennusoikeutta tehokkuusluvulle e=0.34 (1081 k-m2) ja kerrosluvuksi II.

Voimassa olevassa asemakaavassa, joka on hyväksytty 23.3.1995 tontin käyttötarkoitus on asuinpientalojen korttelialuetta AP, tehokkuusluku e=0.20 (636 k-m2) ja kerrosluku I 1/2.

Kaavoitus esittää, että 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevaa asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevaa asemakaavan muutos ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Kaavoituskustannuksena asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2900 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Koska asemakaavan muutoksen katsotaan olevan vähäinen hyväksyy tekninen lautakunta muutoksen (hallinto ja johtosääntö § 27).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 8.5.2020:

Eteläranta 5:n asemakaavan muutos on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavapäätös yleisesti nähtäville 17.10.-30.10.2019. Ilmoitus nähtävilläpidosta kuulutettiin 16.10.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille ja muille lähialueen asukkaille sekä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui kaksi kappaletta. Mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen.

Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan lisäksi on laadittu 2.12.2019 päivätty luonnos. Luonnoksessa tontin käyttötarkoitus on muutettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi AR, kerrosluvulla II ja tehokuusluvulla e=0.34. Asemakaavan muutosluonnos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 11.2.-24.2.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 10.2.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille ja muille lähialueen asukkaille sekä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui kolme kappaletta.

Vireilletulon ja valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saapuneisiin mielipiteisiin on laadittu vuorovaikutuslomake joka on esityksen liitteenä. Kaavoitus esittää, että 2.12.2019 päivätty asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevan asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Päättää kaavaehdotuksesta ja sen asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Kaavoituskustannuksena asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 2900 € ja kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta (Hallinto- ja johtosääntö).

Päätös

Minna Muukkonen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 3 kohta, intressijäävi). 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Minna Muukkonen

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.11.2020:

Asemakaavan muutos aineistoineen on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 7.9.-6.10.2020. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 4.9.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui kaksi saman sisältöistä muistutusta. Muistutuksiin on laadittu vastineeksi vuorovaikutuslomake joka on esityksen liitteenä.

Asemakaavan muutoksessa alueelle muodostuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR, kerrosluvulla II ja kokonaisrakennustehokkuudella e=0,34, joka sisältää varsinaisen asuinrakennuksen osalta myös autosuoja-, talous- ja huolto-/teknisten tilojen (at) rakennusoikeusmäärän.

Kaavoitus esittää elinvoimalautakunnalle, että alueelle laadittu kaavaehdotus hyväksytään.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevan asemakaavan muutoksen 2.12.2019 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 2900 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy hallintosäännön perusteella elinvoimalautakunta.

Päätös

Minna Muukkonen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, kohta 3, Intressijäävi).

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Minna Muukkonen

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 22.2.2021:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt elinvoimalautakuntaa antamaan lausunnon liitteenä olevan valituksen johdosta asiassa 20008/2021. Lausunnon antoon on pyydetty lisäaikaa 15.4.2021 saakka. Kaavoitus on laatinut valitukseen 22.2.2021 päivätyn lausunnon, joka on esityksen liitteenä.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Rovaniemen elinvoimalautakunta päättää antaa pyydettynä lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevaan asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyyn valitukseen. Palauttaa hallinto-oikeuden lähetteen sekä lausuntona elinvoimalautakunnan päätöksestä otteen ja liitteenä pyydetyt asiakirjat.

Päätös

Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Minna Muukkonen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, kohta 3, Intressijäävi).
Elinvoimalautakunnan pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän ajan toimii varalle pöytäkirjantarkastajaksi valittu jäsen Marianna Mölläri.

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Minna Muukkonen

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.