Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Palvelusopimus Eduro-säätiön kanssa vuodelle 2021

ROIDno-2020-4100

Valmistelija

  • Sanna Mäensivu, työllisyysasioiden erityisasiantuntija, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Perustelut

Eduro-säätiö on osa Rovaniemen kaupunkikonsernia. Sen perustehtävänä on toimia hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen ohjauspalveluja tuottavana asiantuntijaorganisaationa. Säätiön tuottamilla palveluilla edistetään asiakkaiden osallisuutta, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä koulutus- ja työelämään sijoittumista sekä ehkäistään syrjäytymistä.

Elinvoimapalvelujen toimialajohtaja on 18.12.2020 päivätyllä päätöksellä päättänyt hankkia Eduro-säätiöltä enintään työllistymistä edistäviä palveluja 290 000€ arvosta vuodelle 2021. Palvelusopimus Eduro-säätiön kanssa on laadittu joulukuun aikana. Palvelusopimuksen tarkoituksena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistämisen ja työllistymistä edistävien palveluiden tuottaminen ko.kohderyhmälle. Taloudellisena näkökulmana sopimuksessa on kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen menojen vähentäminen.

Osa palvelusopimuksen asiakkaista jatkaa palveluprosessiaan, joka on käynnistynyt vuoden 2020 aikana. Tilaaja vastaa palveluiden markkinoinnista asiakaskohderyhmälle ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvasta asiakasohjauksesta palvelusopimuksen mukaisiin palveluihin yhdessä kumppanuusverkoston (ml. TE-toimisto) kanssa. Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyessä 1.3.2021 palvelusopimuksen mukaiset palvelut suunnataan työllisyyden kuntakokeilussa Rovaniemen kaupungin vastuulle siirtyvien asiakkaiden tarpeisiin ja asiakasohjaus sopimuksen mukaisiin palveluihin tulee pääosin Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden kautta.

 Palvelusopimukseen sisältyy seuraavat palvelut:

  1. Tuettu työkokeilu Eduron työ- ja oppimisympäristöissä

  2. Palkkatuettu työ Eduron työ- ja oppimisympäristöissä ja mahdollisuus edelleensiirtämiseen

  3. Työhönvalmennus

  4. Korttikoulutukset

  5. Suomen kielen ryhmävalmennus

Liite: allekirjoitettu palvelusopimus (salassa pidettävä JulkL 24§ 17 kohta)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan palvelusopimuksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardin poistui kokouksesta tämän asia päätöksenteon jälkeen klo 15.50.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.