Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy palvelusopimuksen tarkistus

ROIDno-2018-2752

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä, markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.

Rovaniemen kaupunki tekee vuosittain palvelusopimuksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa, missä määritetään Rovaniemen kaupungin yhtiöltä hankkimat matkailu- ja markkinointipalvelut.  Vuoden 2020 palvelusopimus on liitteenä sekä palvelusopimuksen raportointi ajalta 1.1. - 30.6.2020.

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen esittelee raportin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n raportin ajalta 1.1. - 30.6.2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:stä toimitusjohtaja Sanna Kärkkäistä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on 27.9.2010 (§301 päättänyt), että Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelut hankitaan elinkeinoyksikön esittämällä puitesopimusjärjestelyllä Rovaniemen Matkailu- ja Markkinointi Oy:ltä hankintalain mukaisena suorahankintana.

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n palvelusopimus perustuu Rovaniemen kaupunginhallituksen 31.10.2018 (§410) hyväksymään kasvuohjelmaan ja palvelusopimuksen laadinnan yhteydessä on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 11.12.2017 (/§159) hyväksymän kaupunkistrategian keskeiset elinvoimaa vahvistavat painopisteet.

Luonnos Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n välisestä palvelusopimuksesta vuodelle 2021 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä ostettavista palveluista vuodelle 2021.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta hyväksyi 15.12.2020 (§197) pidetyssä kokouksessaan Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n välisen palvelusopimuksen vuodelle 2021.  Sopimuksessa määritellään palvelukokonaisuudet, jotka Rovaniemen kaupunki hankkii Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä.

COVID -19 pandemia on vaikuttanut voimakkaasti matkailun toimialaan ja käytännössä lopettänut kansainvälisen matkailun.  Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy tiedotti kaupunkia 5.1.2021 tilanteen vaikutuksista toimintaansa, mikä tarkoitti käytännössä toiminnan sopeuttamista henkilöstöjärjestelyin yhtiön talouden turvaamiseksi.  Sopeuttamistoimet käynnistettiin 28.12.2020 alkaen ja niiden vaikutus painottuu erityisesti ensimmäiseen puolivuotiskauteen 2021.  Näin ollen yhtiön supistunut toiminta ei mahdollista palvelutuotantoa siinä mittakaavassa kuin joulukuussa neuvoteltu palvelusopimus määrittää.  

Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy ovat käyneet läpi vuoden 2021 toimenpiteet ja tehneet tarvittavat tarkistukset joulukuussa hyväksyttyyn palvelusopimukseen.  Tarkistettu palvelusopimus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä ostettavista palveluista vuodelle 2021.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.