Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Valtuustoaloite Kivalon – Siperian ainutlaatuinen arktinen puulajipolku kaupungin vetovoimatekijäksi

ROIDno-2020-3374

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vesa Puuronen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungissa, Vanttauskosken – Kivalon alueella sijaitsee Suomessa ja ilmeisesti myös pohjoismaissa ainutlaatuinen arktisten puulajien puisto. Puiston on aikanaan perustanut Metsäntutkimuslaitos, jolta se on siirtynyt Metsähallituksen luontopalveluiden hallintaan. Alueella on noin 2 km kävelyreitti, jonka varrella kasvaa yli kaksikymmentä eri mantereilta peräisin olevaa arktista puulajia kotimaisten puulajien lisäksi. Alueella sijaitsee myös metsähallituksen ylläpitämä päivätupa.

Metsähallituksen luontopalvelut eivät ole pystyneet määrärahojen vähäisyyden vuoksi huolehtimaan Siperian puulajipolun ja päivätuvan opasteista ja kunnosta.

Esitän, että kaupungin vastaavat viranomaiset tutkisivat mahdollisuudet ottaa alue kaupungin hoidettavaksi metsähallituksen luontopalveluiden kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen puitteissa. Ainutlaatuisen luontomatkailukohteen tuhoutuminen tulisi estää."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi
  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Vesa Puuronen on tehnyt valtuustoaloitteen, missä esitetään Rovaniemen kaupunkia tutkimaan mahdollisuutta ottaa huollettavakseen Metsähallituksen Luontopalveluiden ylläpitämän Vanttauskosken Kivaloiden retkeilykohteen puulajipolun rakenteet ja päivätuvan.

Tekniset palvelut on tutkinut asiaa ja toteaa seuraavaa:

Kivaloiden puulajipolku ja päivätupa  sijaitsevat  Metsähallituksen hallinnoimalla alueella ja ylläpidosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut omien, valtiontalouden myöntämien määrärahojen puitteissa. Metsähallituksen Luontopalvelut  ovat lisäksi saanneet valtion lisätalousarviossa  lisärahoitusta Lapin maakunnan virkistyskohteiden ylläpitoon.

Kevättalvella 2019 korona-rajoitusten astuessa voimaan, lisääntyi Rovaniemen kaupungin  hoidossa olevien lähivirkistyskohteiden käyttö voimakkaasti. Lisäksi jouduttiin ottamaan säännöllisen ylläpidon piiriin uusia virkistyskohteita, jotta rovaniemeläiset ulkoilijat eivät keskittyisi käyttämään vain muutamaa kohdetta. (Vrt. kokoontumisrajoitteet)

Seurauksena oli ylläpidon käyntikertojen lisääntyminen sekä kohonneet polttopuu- ja  jätehuoltokustannukset. Huoltokerrat ja -määrät olivat huomattavasti suuremmat kuin mitä virkistyspalveluiden ylläpitourakassa oli arvioitu ja sopimuksessa olevia käyntikertoja jouduttiin tarkastamaan kesken sopimuskautta. Tämä vastaavasti vaikutti ylläpidon alueurakan kokonaishintaisen työn ja lisätöiden kustannuksiin.

Korona-pandemia jatkuessa kaupunkilaiset viettävät edelleen vapaa-aikaansa virkistyskohteilla (esim. laavut). Kohonneiden virkistyspalveluiden ylläpitokustannusten vuoksi ei Rovaniemen kaupungilla ole taloudellisia edellytyksiä ottaa hoitaakseen Kivaloiden puulajipolkua ja muita sen virkistyskäyttörakenteita.

Kivaloiden puulajipolku ja päivätupa ovat Metsähallituksen Luontopalveluiden ylläpitämiä omien määrärahojen puitteissa. Rovaniemen kaupungilla ei ole edellytyksiä ottaa hoitaakseen kyseisiä kohteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen ja Teknisten palveluiden vastauksen tiedokseen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Toimialajohtajan muutettu esitys:
Elinvoimalautakunta merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen ja Teknisten palveluiden vastauksen tiedokseen sekä tiedustelee Kylien kehittämissäätiön mahdollisuutta tukea kyseessä olevaa kohdetta.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esityksen tekijä Valtuutettu Vesa Puuronen, Metsätalousinsinööri, Kylien kehittämissäätiö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.