Elinvoimalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi toimialajohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi toimialajohtajan ja kaupungininsinöörin katsaukset ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista. Lisäksi lautakunta linjasi yksimielisesti, että Kuljetus Matila Oy:n kanssa voidaan tehdä maa-aineskauppa Taka-Iisinkivaarasta. Kaupan arvo on 43000 m3 ja maa-aineksen otto on 5 vuoden sopimuksella. Maa-aineksen hinta on 0,8 €/tn. Ko. linjauksella kaupungininsinööri voi tehdä asiasta viranhaltijapäätöksen.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.