Elinvoimalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 521 tontti 10, Eteläranta.

ROIDno-2019-1026

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 9.9.2019:

Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy on valtuutettu hakemaan asemakaavan muutosta 5. kaupunginosan korttelin 521 tontille 10, Eteläranta 5. Hakijan tavoitteena on saada tontti muutettua rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten käyttötarkoitukseksi AR sekä saada lisää rakennusoikeutta tehokkuusluvulle e=0.34 (1081 k-m2) ja kerrosluvuksi II.

Voimassa olevassa asemakaavassa, joka on hyväksytty 23.3.1995 tontin käyttötarkoitus on asuinpientalojen korttelialuetta AP, tehokkuusluku e=0.20 (636 k-m2) ja kerrosluku I 1/2.

Kaavoitus esittää, että 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevaa asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevaa asemakaavan muutos ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Kaavoituskustannuksena asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2900 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Koska asemakaavan muutoksen katsotaan olevan vähäinen hyväksyy tekninen lautakunta muutoksen (hallinto ja johtosääntö § 27).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 8.5.2020:

Eteläranta 5:n asemakaavan muutos on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavapäätös yleisesti nähtäville 17.10.-30.10.2019. Ilmoitus nähtävilläpidosta kuulutettiin 16.10.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille ja muille lähialueen asukkaille sekä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui kaksi kappaletta. Mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen.

Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan lisäksi on laadittu 2.12.2019 päivätty luonnos. Luonnoksessa tontin käyttötarkoitus on muutettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi AR, kerrosluvulla II ja tehokuusluvulla e=0.34. Asemakaavan muutosluonnos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 11.2.-24.2.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 10.2.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille ja muille lähialueen asukkaille sekä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui kolme kappaletta.

Vireilletulon ja valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saapuneisiin mielipiteisiin on laadittu vuorovaikutuslomake joka on esityksen liitteenä. Kaavoitus esittää, että 2.12.2019 päivätty asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevan asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Päättää kaavaehdotuksesta ja sen asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Kaavoituskustannuksena asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 2900 € ja kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta (Hallinto- ja johtosääntö).

Päätös

Minna Muukkonen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 3 kohta, intressijäävi). 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Minna Muukkonen

Valmistelija

 • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.11.2020:

Asemakaavan muutos aineistoineen on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 7.9.-6.10.2020. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 4.9.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui kaksi saman sisältöistä muistutusta. Muistutuksiin on laadittu vastineeksi vuorovaikutuslomake joka on esityksen liitteenä.

Asemakaavan muutoksessa alueelle muodostuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR, kerrosluvulla II ja kokonaisrakennustehokkuudella e=0,34, joka sisältää varsinaisen asuinrakennuksen osalta myös autosuoja-, talous- ja huolto-/teknisten tilojen (at) rakennusoikeusmäärän.

Kaavoitus esittää elinvoimalautakunnalle, että alueelle laadittu kaavaehdotus hyväksytään.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevan asemakaavan muutoksen 2.12.2019 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 2900 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy hallintosäännön perusteella elinvoimalautakunta.

Päätös

Minna Muukkonen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, kohta 3, Intressijäävi).

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Minna Muukkonen

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus sekä päätös ja vuorovaikutuslomake muistuttajille tiedoksi.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.