Elinvoimalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Rovaniemen kaupungin järjestämän joukkoliikenteen lipputuotteiden hinnat 1.1.2021 alkaen

ROIDno-2018-433

Valmistelija

  • Hannu Kumpula, joukkoliikenneinsinööri, hannu.kumpula@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on 20.2.2018 § 24 päättänyt Rovaniemen kaupungin järjestämän joukkoliikenteen lipputuotteiden hinnat. Päätöksen jälkeen tapahtuneen yleisen kustannustason nousun vuoksi yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää lipputuotteiden hintoihin maltillista korotusta. Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että lasten lipputuotteisiin ei tehdä korotusta vaan se kohdennetaan kaikkien muiden käyttäjäryhmien lipputuotteisiin.

Vuoden 2021 alussa on tulossa uutena paikallisliikenteen, Linkkarin, lipputuotteiden myyntikanavina käyttöön Waltti-mobiilisivellus ja Waltti-lippuautomaatti (itsepalvelukassa). Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että lippuautomaatin kautta hankitut liput ovat mobiililippua lukuun ottamatta samanhintaisia kuin muistakin myyntikanavista hankittuina.  Mobiililipun osalta yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että aikuisen ja lapsen kertalippu ovat hieman edullisempia mobiilisovelluksen kautta ostettuina kuin autosta tai lippuautomaatista ostettuina. Tämän toivotaan vähentävän käteisen rahan ja pankkikortin käyttämistä busseissa, mikä nopeuttaa maksutapahtumaa sekä lisää turvallisuutta. Halvemman hinnoittelun odotetaan myös lisäävän satunnaista matkustamista Linkkarissa. Mobiilisovelluksen kautta hankittavien muiden lipputuotteiden hinnoiksi yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää samaa hintaa kuin muidenkin myyntikanavien kautta hankittavan vastaavan lipputuotteen hinta on. Esitys mobiililipun hinnoiksi noudattelee yleisesti muissa Waltti-kaupungeissa toteutettua mobiililipun hinnoitteluperiaatetta.

Yhdyskuntatekniikan yksikön korotusesitys on maltillinen. Korotus on keskimäärin n. 2,2 % laskettuna toteutuneesta myynnistä lipputyypeittäin myytyjen lippujen määrällä painotettuna.

Yhdyskuntatekniikan yksikön esitys lipputuotteiden hinnoiksi 1.1.2021 alkaen on liitteenä 1.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Rovaniemen kaupungin järjestämän joukkoliikenteen lipputuotteiden hinnaston liitteenä 1 olevan yhdyskuntatekniikan yksikön esityksen mukaisesti.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhdyskuntatekniikka/Hannu Kumpula, Ulla Vanhakartano

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.