Elinvoimalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Sierilän voimalaitosalueen asemakaavan laatiminen

ROIDno-2020-2698

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoituspäällikkö MP 12.11.2020:

Kemijoki Oy on jättänyt 19.8.2020 allekirjoitetun hakemuksen Sierilän voimalaitosalueen asemakaavoituksen käynnistämiseksi. Sierilään suunnitellaan päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista vesivoimalaitosta.Toteutuessaan voimalaitoksella olisi merkittävä rooli kotimaisen säätövoiman tuotannossa ja energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Sierilän voimalaitos olisi viimeinen Kemijoen pääuomaan rakennettava voimalaitos ja se täydentäisi Lokan tekojärveltä lähtevän voimalaitosketjun.

Alueen yleiskaavan valmistumisen jälkeen vesivoimalaitoshankkeen suunnittelu on tarkentunut ja mm. hankealueen luontoarvoista on saatu kattavasti lisää tietoa. Kemijoki Oy on laatinut alueelta paljon uusia selvityksiä ja hankkeelle on myönnetty vesitalouslupa. Voimalaitosalueen suunnittelu on edennyt vesitalousluvan ehtojen mukaisesti. Asemakaavoitettava alue on noin 81 ha ja se on Kemijoki Oy:n omistuksessa.

Sierilän alueella on voimassa kunnanvaltuuston 18.6.2001,​ § 74 hyväksymä Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava. Yleiskaavassa Sierilän voimalaitosalueet on varattu erityisalueeksi. Alueen yleiskaavan valmistumisen jälkeen vesivoimalaitoshankkeen suunnittelu on tarkentunut ja mm. hankealueen luontoarvoista on saatu kattavasti lisää tietoa. Alueesta on laadittu paljon uusia selvityksiä ja hankkeelle on myönnetty vesitalouslupa. Alueen yksityiskohtaisempaa rakentamista ohjaamaan laaditaan maankäyttö-​ ja rakennuslain mukainen asemakaava. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa 
tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja vesitalousluvan ehdot huomioiden. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön erityisominaisuuksiin ja arvoihin,​ osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen sekä vaikutusten arviointiin. Kaavalaatijana toimii AFRY Finland Oy.

Asemakaavan laatiminen on käynnistetty kaavoituspäällikön päätöksellä 28.8.2020 § 8. 

Sierilän asemakaavan laatiminen on kuulutettu vireille 22.9.2020 Lapin Kansassa sekä ilmoitettu kirjeellä lähiympäristön asukkaille ja maanomistajille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavoituspäällikön päätös pidettiin yleisesti nähtävillä 23.9.-6.10.2020. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui 4 mielipidettä. Mielipiteisiin on laadittu vastineet liitteenä olevassa vastineraportissa.

Suunnittelualueelle on laadittu 12.11.2020 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa alueelle on muodostettu energiahuollon alue (EN), maa-ja metsätalousalue (M) ja vesialue (W). Asemakaavakartalla on esitetty mm. rakennusalat ja -oikeudet voimalaitoksen kone- ja luukkuasemalle sekä ohjeellisella sijainnilla voimalaitoksen ylä- ja alakanavat (ka), ruoppaus- ja kaivuumaiden läjitysalueet (eo) enimmäiskorkeuksineen (+89.0), ajoyhteydet (ajo) ja johtoa varten varatut alueet.
 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Sierilän asemakaava asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville 12.11.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen mukaisesti. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään Lapin ELY-keskuksen lausunto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavanlaatija AFRY Finland Oy:stä konsultti, maankäytön asiantuntija Ida Montellia sekä kaavoituksesta kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.