Elinvoimalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Työllisyysyksikön henkilöstöjärjestelyt työllisyyden kuntakokeiluun

ROIDno-2019-3057

Valmistelija

 • Sanna Mäensivu, työllisyysasioiden erityisasiantuntija, sanna.maensivu@rovaniemi.fi
 • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Työllisyyden kuntakokeilu on nykyisen hallitusohjelman yksi toimenpide, jossa vahvistetaan kuntien vastuuta järjestää työllisyyspalveluita. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. 

Kaupunginhallitus (KH) päätti 4.11.2019 §378, että Rovaniemen kaupunki hakeutuu työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Kemijärven kaupungin, Tornion kaupungin sekä Sodankylän kunnan kanssa. Päätösesityksessä KH:lle on tuotu esille, että kokeiluun lähteminen ja siihen liittyvien lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää sekä kolmen (3) uuden virkasuhteisen työntekijän rekrytoimista asiakastyöhön että virkojen perustamista nykyiselle työllisyysyksikön henkilöstölle.

Kuntalain 87§ mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp) Rovaniemen kaupunki järjestäisi alueellaan:

 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) ja

 • kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) annetuissa laeissa tarkoitettuja palveluja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta sekä

 • antaisi eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta.

 

Näiden palveluiden järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyy julkisen vallan käyttöä, minkä vuoksi julkisten työvoimapalveluiden asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus voidaan esitetyn erillislainsäädännön 14 §:n 2 momentin mukaan myöntää vain kunnan virkamiehelle, joka hoitaa kokeilulain mukaisia tehtäviä. 

Rovaniemen kaupungin vastuulle siirtyy kokeilussa noin 3 600 työnhakija-asiakasta. Jotta lakisääteisten tehtävät voidaan hoitaa ja kokeilu on tuloksellista, se edellyttää riittävää resursointia asiakastyöhön. Rovaniemen kaupunki osoittaa kokeilun lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamiseen resursseja seuraavasti: 

 1. kokeilulain tehtävien toimeenpanon johtaminen ja organisointi 1 htv (työllisyyspäällikkö 0,5 htv ja palvelukoordinaattori 0.5 htv)

 2. kokeilulain mukainen asiakastyö 4,5 htv (asiakasvastaavat 4 htv, työnsuunnittelija 0,5 htv)

 

Valtionhallinnosta kokeilulain mukaisia tehtäviä siirtyy hoitamaan kunnan työnjohdon alle noin 16,5 henkilötyövuotta, josta osa on määräaikaisia resursseja ensi vuoden ajalle. 

Ao. viranomaisten toimivaltaan liittyvät asiat viedään kaupunginhallitukselle päätettäväksi loppuvuoden 2020 aikana.

Kokeilujen toteuttamista varten tarvittavat henkilöresurssit on huomioitu henkilöstösuunnitelmassa ja määrärahat niihin on varattu työllisyyspalvelujen talousarvioon. Asia on suunniteltu yhdessä henkilöstöyksikön kanssa. 

Elinvoimalautakunnalle esitetään kolmen (3) uuden tehtävän perustamista sekä neljän (4) nykyisen toimen muuttamista virkasuhteeksi kokeilun ajaksi (1.1.2021-30.6.2023). Tehtävien kuvaukset ovat liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta kuulee työllisyysasioiden erityisasiantuntijaa Sanna Mäensivua työllisyyden kuntakokeilusta ja merkitsee kuulemisen tiedoksi.

Elinvoimalautakunta päättää: 

1. Perustaa kokeilua varten kolme (3) asiakasvastaavan virkaa

2. Muuttaa seuraavat nykyiset toimet virkasuhteeksi ja muuttaa nimikkeet

 •  kaksi (2 ) palveluohjaajan toimi virkasuhteeksi, uusi nimike asiakasvastaava

 • yksi  (1) palveluesimiehen toimi virkasuhteeksi, uusi nimike palvelukoordinaattori

 • yksi (1) erityisasiantuntijan toimi virkasuhteeksi, uusi nimike työllisyyspäällikkö

3. Työsuhteiden kestosta : 

 • Työllisyyspäällikön virka toistaiseksi voimassa oleva.

 •  Asiakasvastaavien virat (5) ja palvelukoordinaattorin virka (1) ovat määräaikaisia ajalla 1.1.2021-30.6.2023.                                                                                                                                                   

     Kokeilun jälkeen virkasuhteessa olevat palaavat aiempaan työsuhteisiinsa. Jos kokeilulakia ei hyväksytä, täyttämättä olevia virkoja ei myöskään täytetä.

4. Vahvistaa kelpoisuusehdoiksi 

1. Kaikkiin asiakasvastaavien virkoihin: soveltuva korkeakoulututkinto ja Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito

2. Palvelukoordinaattorin virkaan: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito

3. Työllisyyspäällikön virkaan: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivua.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sanna Mäensivu, Tuula Rintala-Gardin, Rauni Jokelainen, henkilöstöyksikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.